III. ÚS 785/02

14. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 785/02


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele S., spol. s r.o., zastoupeného Mgr. A. Č., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. března 2002, sp. zn. 18 Cm 7/98, t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše označeného rozsudku s tím, že podle jeho přesvědčení postupem soudu došlo k porušení jeho základních práv a svobod, zaručených čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu návrhu je nepochybné, že ten směřuje proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. března 2002, č. j. 18 Cm 7/98-49, jímž bylo rozhodnuto, jako soudem I. stupně, o oprávněnosti pohledávky přihlášené do konkurzního řízení, nikoliv proti rozhodnutí o odvolání, které jako prostředek k ochraně svých tvrzených práv mohl stěžovatel uplatnit tak, jak byl v písemném vyhotovení citovaného rozsudku poučen.
Pro výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 785/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies