I. ÚS 425/02

14. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele K. V., zastoupeného advokátem JUDr. P. K., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26.3.2002, sp.zn. 30 Ca 313/2001,

t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel ústavní stížností brojil proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26.3.2002, sp.zn. 30 Ca 313/2001, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Plzni ze dne 31.8.2001, č.j. 34050-419/2001. Tímto rozhodnutím Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni změnil původní rozhodnutí Katastrálního úřadu Plzeň-jih ze dne 13.6.2001, č.j. 200-OR-16/2001, vydané na základě ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve věci nesouhlasu s provedenou opravou údajů v katastru nemovitostí v k.ú. M. Podle tvrzení stěžovatele tak došlo k neoprávněnému zásahu do jeho vlastnického práva chráněného čl. 11 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud především zkoumal, zda byl návrh podán ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Podle ustálené judikatury považuje Ústavní soud tuto šedesátidenní lhůtu za lhůtu procesní. Pro běh této lhůty je určující, že podle citovaného ustanovení § 72 odst. 2 je prvním dnem lhůty již den doručení napadeného rozhodnutí.

Ústavní soud ze spisu Krajského soudu v Plzni, sp.zn. 30 Ca 313/2001, zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni byl právnímu zástupci stěžovatele JUDr. P. K. doručen dne 6.5.2002; posledním dnem šedesátidenní lhůty byl tedy čtvrtek 4.7.2002. Stěžovatel však podal svou ústavní stížnost k poštovní přepravě teprve následující pracovní den 8.7.2002, tj. po uplynutí zákonné lhůty k jejímu podání.

Proto soudci zpravodaji nezbylo než ústavní stížnost jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 14. ledna 2003


JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2003, sp. zn. I. ÚS 425/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies