III. ÚS 592/02

17. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 592/02


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. R. K., proti postupu Krajského soudu v Brně ve věci sp. zn. 13 Co 558/2000, mimo ústní jednání dne 17. ledna 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem Holländerem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Formálně vadnou ústavní stížností ze dne 10. srpna 2002 napadl stěžovatel postup Krajského soudu v Brně (13 Co 558/2000) ve věci Okresního soudu ve Zlíně sp. zn.
15 Nc 9/99, a tvrdil, že Krajský soud v Brně porušil svým postupem čl. 36 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatel se domáhal, aby Krajský soud v Brně, v senátě složeném z předsedkyně JUDr. P. L. a soudců JUDr. D. V. a Mgr. P. M., byl vyloučen z projednávání soudních sporů, které se týkají osoby stěžovatele, neboť senát Krajského soudu v Brně v uvedeném složení není schopen vést spravedlivý a nezávislý soudní proces. Dále žádal o obnovu řízení sp. zn. 15 Nc 9/99, a to v plném rozsahu.

Formální vady spočívaly především v tom, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona), z jeho podání nebylo patrno, čeho se jím domáhá, a dále podání nebylo předloženo v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 zákona). Tyto vady mu byly vytknuty výzvou Ústavního soudu
ze dne 2. 12. 2002 (č. l. 5), kterou stěžovatel převzal dle doručenky 5. prosince 2003, a současně mu byla k jejich odstranění stanovena 15denní lhůta.

V takto stanovené lhůtě stěžovatel doplnil toliko potřebný počet stejnopisů a dále uvedl, že jej zastupuje advokát JUDr. R. F., plnou moc právního zástupce ani jiný doklad o zastoupení však nepředložil (lhůta marně uplynula dne 20. prosince 2002), a proto
o takto vadně podané ústavní stížnosti bylo pro neodstranění vytknuté vady rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona)

V Brně dne 17. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 592/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies