IV. ÚS 714/02

24. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci ústavní stížnosti JUDr. S. K., zastoupeného JUDr. M. P., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 11. 2001, sp. zn. 26 K 43/94,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 21. 11. 2002 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 11. 2001, sp. zn. 26 K 43/94, kterým mu, jako bývalému správci konkursní podstaty, byla snížena odměna na částku 500 000,- Kč. Současně navrhl, aby náklady jeho právního zastoupení, právního zastoupení "odpůrce" a vedlejšího účastníka, zcela zaplatil stát. Stěžovatel za odpůrce, zjevně účastníka řízení, proti němuž ústavní stížnost směřuje, označil Český stát - Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Stěžovatel podrobně popsal dosavadní výkon funkce správce konkursní podstaty úpadce JK + JK, s.r.o. v likvidaci, a tvrdí, že napadeným usnesením byl výrazně zkrácen na odměně správce, čímž bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo na spravedlivou odměnu za vykonanou práci zakotvené v čl. 28 Listiny základních práv a svobod ("Listina").

Krajský soud v Plzni, jako účastník řízení, ve svém vyjádření k ústavní stížnosti uvedl, že napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno postupem dle § 46 odst. 2 o.s.ř. dne 25. 11. 2001. Dále uvedl, že stěžovatel podal dne 15. 11. 2001 odvolání do neexistujícího usnesení (požadavek věřitelského výboru o snížení odměny ze dne 31. 10. 2001). Vrchní soud v Praze, kterému bylo odvolání předloženo, vrátil spis zpět s tím, že odvolání nesměřuje proti rozhodnutí soudu.

Ústavní soud především posoudil, proti kterému orgánu veřejné moci ústavní stížnost směřuje, přičemž dospěl k závěru, že účastníkem řízení ve smyslu § 76 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ("zákon") je v tomto případě Krajský soud v Plzni, jak vyplývá z petitu ústavní stížnosti. Poté, co se seznámil se shromážděnými podklady pro rozhodnutí a po přezkoumání, zda ústavní stížnost splňuje všechny formální podmínky stanovené zákonem, dospěl Ústavní soud k názoru, že ústavní stížnost je především podána po lhůtě stanovené pro její podání. Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení (§ 75 odst. 1 zákona). V daném případě bylo napadené usnesení Krajského soudu v Plzni stěžovateli doručeno postupem dle § 46 odst. 2 o.s.ř. dne 25. 11. 2001, přičemž ústavní stížnosti byla podána k poštovní přepravě dne 20. 11. 2002, tudíž evidentně po uplynutí stanovené lhůty. Šedesátidenní lhůta obsažená v ust. § 72 odst. 2 zákona je nepřekročitelná, její marné uplynutí zákon neumožňuje jakkoliv zhojit, a tímto zákonem je Ústavní soud vázán (čl. 88 odst. 1 a 2 Ústavy České republiky). Ústavní stížnost by dále bylo možno posoudit jako nepřípustnou ve smyslu § 75 odst. 1 zákona, pro nevyčerpání možného odvolání, tj. všech procesních prostředků, které stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Na základě výše uvedených skutečností proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout jako návrh podaný opožděně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2003
JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2003, sp. zn. IV. ÚS 714/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies