II. ÚS 720/02

28. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelky J. K., zastoupené advokátkou JUDr. E. V., o ústavní stížnosti proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. 12. 2001, čj. 9 Nt 885/01-13, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2002, čj. 44 To 38/2002-27, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelka se návrhem podaným Ústavnímu soudu dne 20. 11. 2002 a doplněným dne 3. 1. 2003 domáhala vydání nálezu, kterým by Ústavní soud zrušil v záhlaví označená usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 a Městského soudu v Praze. Tvrdí, že orgány činné v trestním řízení svým postupem porušily její ústavně zaručená práva dle čl. 3, čl. 5 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Navrhla, aby Ústavní soud postupoval podle § 75 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a přijal ústavní stížnost i přesto, že nebyla podána ve stanovené lhůtě.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Z obsahu vyžádaného spisu Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 9 Nt 885/2001, Ústavní soud zjistil, že ústavní stížností napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2002, čj. 44 To 38/2002-27, bylo navrhovatelce doručeno dne 6. 2. 2002. Pokud stěžovatelka podala návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti dne 20. 11. 2002, učinila tak evidentně po uplynutí zákonem stanovené 60denní lhůty.

Navrhovatelka si je vědoma toho, že podává návrh po stanovené zákonné lhůtě, neboť se dovolává postupu dle ustanovení § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Dané ustanovení je však třeba vykládat pouze ve vztahu k ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, a to tak, že umožňuje, aby Ústavní soud přijal ústavní stížnost i tehdy, jestliže nejsou vyčerpány všechny prostředky k ochraně práv, které však v dané věci stěžovatelka svou stížností proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. 12. 2001 vyčerpala. Citované ustanovení nedovoluje Ústavnímu soudu prominout ani prodloužit lhůtu, jejíž délku a běh upravuje kogentní ustanovení § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.

Na základě výše uvedeného Ústavnímu soudu nezbylo, než podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu návrh, jenž byl podán po lhůtě stanovené tímto zákonem, odmítnout.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.
V Brně dne 28. ledna 2003 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 720/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies