III. ÚS 4/03

30. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 4/03

Ústavní soud rozhodl dne 30. ledna 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Evy Zarembové, ve věci navrhovatelů 1) Ing. L. B. 2) Y. B., zastoupených Mgr. M. B., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Městského státního zastupitelství v Brně ze dne 22. října 2002, č. j. 5 Zt 392/2002-42, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelé se ústavní stížnosti domáhali zrušení výše citovaného rozhodnutí spolu s usnesením Policie České republiky, Městského ředitelství v Brně, SKPV odbor obecné kriminality Brno-Komárov, jímž byla dne 2. října 2002 každému z nich uložena pořádková pokuta ve výši 10.000,-Kč. Poukázali na postup policie v souvislosti se zahájením jejich trestního stíhání usnesením ze dne 11. dubna 2002, na důvody, pro které se nedostavili k výslechu a uvedli, že se cítí dotčeni v právech, zakotvených v čl. 4 odst. 1, 4, v čl. 7 odst. 1 a v čl. 40 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu usnesení Městského státního zastupitelství v Brně ze dne 22. října 2002, č. j. 5 Zt 302/2002-42, zásah do práv, kterých se navrhovatelé dovolávají, zjištěn nebyl. Státní zástupce přezkoumal na základě jimi podané stížnosti rozhodnutí policie o uložení pořádkové pokuty a tuto stížnost opodstatněně zamítl, když pokuta byla uložena v souladu se zjištěným a v rozhodnutí policejního orgánu popsaným jednáním stěžovatelů, jakož i v souladu s § 66 odst. 1 tr. řádu.
Pro výše uvedené byl návrh shledán zjevně neopodstatněným, a proto dle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2003


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 4/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies