II. ÚS 49/03

30. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti A. H., proti rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. 11. 2002, č. j. 36 997/02/4400/Ur,

t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stížností, která byla Ústavnímu soudu ČR doručena dne 23. 1. 2003 si stěžovatel stěžuje na shora uvedené rozhodnutí. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Okresního živnostenského úřadu ve Vyškově, č. j. Ž/3006/3/01/SP ze dne 1. 7. 2002, a to jako opožděné podle § 60 správního řádu.

Ústavní soud po zhodnocení podání konstatuje, že je možné je kvalifikovat jako ústavní stížnost, neboť by se v daném případě mohlo jednat o zásah do základního práva či svobody stěžovatele pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl účastníkem. Zároveň je však třeba uvést, že tato stížnost v první řadě nesplňuje podmínku přípustnosti ve smyslu § 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o Ústavním soudu), neboť stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, v tomto případě žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002, soudního řádu správního. Jak navíc vyplývá z podání, stěžovatel se na správní soud zároveň obrátil.

Za dané situace již Ústavní soud nevyzýval stěžovatele k odstranění dalších vad podání, které se týkaly nedostatku zastoupení podle § 30 zákona o Ústavním soudu, nedostatku tvrzení porušení konkrétních ústavně zaručených základních práv a svobod ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a nedostatku petitu, z nějž by bylo patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Mimo ústní jednání pak soudce zpravodaj návrh odmítl jako nepřípustný podle ustanovení § 43 odst. 1) písm. e) zákona o Ústavním soudu.


Poučení : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 30. ledna 2003

JUDr. Eliška Wagnerová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 49/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies