III. ÚS 548/02

30. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 548/02

Ústavní soud rozhodl dne 30. ledna 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Evy Zarembové, ve věci navrhovatelky I. P., zastoupené Mgr. R. P., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. června 2002, č. j. 20 Cdo 1883/2001-210, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka se domáhala zrušení usnesení č. j. 20 Cdo 1883/2001-210, jímž Nejvyšší soud ČR dne 26. června 2002 odmítl jako opožděné dovolání, které podala proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2001, č. j. 30 Co 3/2001-164. Vyslovila přesvědčení, že ústavní stížností napadeným usnesením byla porušena její práva, zakotvená v čl. 2 odst. 2, čl. 36 odst. 1 a v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 2 Ústavy, když označený soud při určení lhůty k podání dovolání nepostupoval správně, tj. v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu stížností napadeného usnesení Nejvyššího soudu ČR zásah do práv, kterých se stěžovatelka v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. O odmítnutí dovolání pro jeho opožděné podání bylo rozhodnuto v souladu s § 240 odst. 1 obč. soudního řádu ve znění účinném do 1. ledna 2001 - pokud jde o délku lhůty k podání dovolání, když rozhodnutí soudu I. stupně ve věci bylo vydáno 30. června 2000 a v souladu s § 46 odst. 2 obč. soudního řádu, ve znění účinném po 1. lednu 2001 - pokud jde o určení dne doručení uložené zásilky, kterou nebylo možno nezastiženému stěžovateli doručit dne 31. ledna 2001 (bod 15 a 17 části dvanácté, hlavy první zák. č. 30/2000 Sb.).
Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. S ohledem na toto rozhodnutí nebyla již stěžovatelka vyzývána k odstranění vady plné moci, jejíž obsah nebyl v souladu s § 31 cit. zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 548/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies