III. ÚS 728/02

05. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 728/02


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele E., spol. s r. o., zastoupeného JUDr. J. P., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2001, č. j. 29 Ca 21/2000-23, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel se v návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 27. listopadu 2002, domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2001, č. j. 29 Ca 21/2000-23, ten současně k ústavní stížnosti připojil.
Z obsahu usnesení ve věci sp. IV. ÚS 106/02 bylo zjištěno, že dne 29. října 2002 Ústavní soud odmítl návrh stěžovatele, který podal již dne 18. února 2002 proti výše citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 29 Ca 21/2000-23 a tomu předcházejícím rozhodnutím příslušných celních úřadů.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2, zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
S ohledem na výše uvedená zjištění byl předmětný návrh ze dne 27. listopadu 2002 proti označenému rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2001 podán nepochybně po lhůtě k tomu stanovené, a proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. února 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. III. ÚS 728/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies