III. ÚS 402/02

06. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatelů J. P., a M. P., oba zastoupeni JUDr. F. V., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 5. 2001, čj. 15 Co 228/2001-123, spojeného s návrhem na odklad vykonatelnosti tohoto rozsudku,

t a k t o :
N á v r h s e o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelé se návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 19. 6. 2002 domáhali zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 5. 2001, čj. 15 Co 228/2001-123, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Klatovech ze dne 27. 2. 2001, čj. 6 C 293/99-104, neboť jím měly být porušeny základní práva navrhovatelů daná čl. 14 odst. 1, čl. 26 odst. 1, čl. 31 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i čl. 95 odst. 1 Ústavy. Navrhovatelé zároveň požadovali, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost napadeného rozsudku.
Ve smyslu § 35 a 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud nejdříve zkoumal, zda jsou dány podmínky řízení, za kterých může ve věci jednat. Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.
Ze spisu Okresního soudu v Klatovech, sp.zn. 6 C 293/99, který si vyžádal, Ústavní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 5. 2001, čj. 15 Co 228/2001-123, byl právnímu zástupci navrhovatelů doručen dne 19. 6. 2001. Ústavní stížnost byla podána u Okresního soudu v Klatovech dne 5. 6. 2002 a návrh na odklad výkonu rozhodnutí byl tomuto soudu podán dne 11. 6. 2002. Okresní soud postoupil oba návrhy Ústavnímu soudu dne 19. 6. 2002. Z uvedeného vyplývá, že návrh na zahájení řízení o Ústavní stížnosti byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a to i tehdy, jestliže by běh lhůty stanovené § 72 odst. zákona o Ústavním soudu byl počítán ke dni podání ústavní stížnosti Okresnímu soudu v Klatovech. Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno b) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání. Za daného stavu je pak návrh na odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí bezpředmětným.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. února 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2003, sp. zn. III. ÚS 402/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies