I. ÚS 38/03

11. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti I. L., proti Okresnímu soudu Brno-venkov, jež v právní věci stěžovatele dosud nezačal jednat, t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :


Stěžovatel ve svém návrhu brojí proti tomu, že se bezvýsledně domáhá uznání nemoci z povolání. Tvrdí, že Okresní soud Brno-venkov dosud nezačal jednat v jeho právní věci a ani prý stěžovateli nepotvrdil příjem jeho žaloby ze dne 6. 6. 2002. Dále stěžovatel blíže rozvádí důvody, jež jsou předmětem jeho podání u obecného soudu.

Ústavní soud konstatuje, že ještě před tím, než se může zabývat materiální stránkou věci, je povinen vždy přezkoumat procesní náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti. Pouze v případě, kdy návrh všechny zákonem stanovené formální náležitosti a předpoklady splňuje, se jím může zabývat také věcně.

Jedním ze základních pojmových znaků ústavní stížnosti, jakožto prostředku ochrany ústavně zaručených základních práv nebo svobod, je její subsidiarita. To znamená, že ústavní stížnost lze zpravidla podat pouze tehdy, jestliže navrhovatel ještě před tím vyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje (srov. ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů). V opačném případě je ústavní stížnost nepřípustná.

V souzené věci Ústavní soud shledal, že stěžovatel všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje ve smyslu citovaného ustanovení, nevyčerpal. Ústavní soud dotazem u Okresního soudu Brno-venkov zjistil, že stěžovatel u jmenovaného soudu podal 7. 6. 2002 nejasnou a neúplnou žalobu. V současné době řízení běží pod sp. zn. 14 Nc 1467/2002 a stěžovatel byl vyzván k doplnění svého podání ve smyslu § 79 odst. 1 a § 43 odst. 1 o.s.ř.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost - jako nepřípustný návrh - mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. února 2003
JUDr. VojenGüttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2003, sp. zn. I. ÚS 38/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies