IV. ÚS 723/02

19. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti S. K., bez právního zastoupení, směřující proti postupu Okresního soudu ve Zlíně,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:
Dne 26. listopadu 2002 obdržel Ústavní soud podání stěžovatelky, které nesplňovalo požadavky na ústavní stížnost stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Zejména se jednalo o skutečnost, že stěžovatelka nebyla právně zastoupena (§ 30 odst. 1 zákona), a dále z podání nebylo zjevné, zda stěžovatelka napadá rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 7. května 2002, č.j. 28 Co 535/99-201, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 18. března 1999, sp. zn. 9 C 289/93, a rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 12. června 2002, č.j. 28 Co 535/99-200, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 18. března 1999, sp. zn. 9 C 289/93, popřípadě brojí proti postupu okresního soudu ve věci jejího návrhu na obnovu řízení v uvedené věci.
S ohledem na tyto skutečnosti vyzval Ústavní soud stěžovatelku, aby odstranila vady podání, a to dopisem ze dne 13. prosince 2002, doručeným dne 17. prosince 2002. Stěžovatelka byla současně poučena o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti i o možnosti odmítnutí jejího podání, nebudou-li vady odstraněny ve lhůtě 30 dní od doručení výzvy.
Dne 13. ledna 2003 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatelky, kterým požádala o prodloužení lhůty, s ohledem ke skutečnosti, že se jí doposud nepodařilo zajistit veškeré podklady, zejména od Okresního soudu ve Zlíně. Ústavní soud této žádosti vyhověl a stanovil stěžovatelce lhůtu k odstranění vad podání do 10. února 2003. Současně jí sdělil, že nebudou-li vady odstraněny v uvedené lhůtě, Ústavní soud její podání odmítne dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.
Ústavní soud je nucen konstatovat, že do dnešního dne nebyly vady podání odstraněny, a proto nezbylo, než podání stěžovatelky odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona. Na tomto závěru nemohlo nic změnit podání Ing. K. K. ze dne 7. února 2003, který poukázal na průběh řízení o obnově řízení u okresního soudu a současně uvedl, že stěžovatelka se v současné době nemůže zabývat zdlouhavým soudním sporem, a proto žádá, aby veškerá korespondence byla adresována jemu, jakožto jejímu zástupci.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).
V Brně dne 19. února 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2003, sp. zn. IV. ÚS 723/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies