I. ÚS 692/02

19. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele J. Š., proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, č.j. 3 C 178/97-57, a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 21 Co 94/2001-107 (bez uvedení dne vydání těchto rozsudků),
t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost, jíž stěžovatel brojil proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím a navrhl zrušit ustanovení občanského soudního řádu, "podle kterého nejsou brány na zřetel výsledky šetření Policie ČR".

Ještě před tím, než se Ústavní soud může zabývat materiální stránkou věci, je vždy povinen přezkoumat procesní náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti. Z toho vyplývá, že pouze v případě, když návrh splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti a předpoklady, může se jím zabývat také věcně.

Ústavní stížnost nesplňovala náležitosti podle ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 16. 1. 2003 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ústavní stížnosti s poučením, že tato stížnost bude odmítnuta, neodstraní-li stěžovatel vady návrhu ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy. Uvedená výzva mu byla doručena (uložením) dne 27. 1. 2003.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. února 2003JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2003, sp. zn. I. ÚS 692/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies