III. ÚS 1/03

26. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele J. B., zastoupeného JUDr. J. K., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 10. 2002, čj. 59 Ca 41/2002-41,

t a k t o :
N á v r h s e o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se návrhem, doručeným Ústavnímu soudu elektronickou poštou dne 31. 12. 2002, domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 10. 2002, čj. 59 Ca 41/2002-41, s tvrzením, že jím byla porušena jeho základní práva daná mu čl. 37 odst. 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. K porušení zmíněných základních práv navrhovatele mělo dojít tím, že krajský soud nepřihlédl k jeho námitkám uvedeným v žalobě proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 26. 2. 2002, čj. 14279-a/110/2001 a čj. 14279-b/110/2001, kterými byla potvrzena rozhodnutí Finančního úřadu v Novém Boru ze dne 9. 7. 2001, čj. 10368/01/175970/5513 a 10372/01/175970/5513.

Ve smyslu § 35 a 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud nejdříve zkoumal, zda jsou dány podmínky řízení, za kterých může ve věci jednat.

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Ze spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. 59 Ca 41/2002, který si vyžádal, Ústavní soud zjistil, že ústavní stížností napadený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 10. 2002, čj. 59 Ca 41/2002-41, byl doručen právnímu zástupci navrhovatele dne 1. listopadu 2002. Poslední den lhůty pro podání ústavní stížnosti byl den 30. prosince 2002. Ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena elektronickou poštou dne 31. prosince 2002, tedy po lhůtě stanovené zákonem pro její podání.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. února 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2003, sp. zn. III. ÚS 1/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies