III. ÚS 644/02

27. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 644/02

Ústavní soud rozhodl dne 27. února 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Jiřího Muchy, ve věci navrhovatele F. S., zastoupeného JUDr. J. Z., advokátkou, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Co 475/2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se domáhal zrušení výroků stížností napadeného rozsudku Krajského soudu v Brně, jimiž bylo rozhodnuto o jeho povinnosti zaplatit náklady řízení před soudem I. stupně v částce 3.772,- Kč a v odvolacím řízení v částce 9.331.- Kč. Uvedl, že Okresní soud Brno-venkov ve věci péče o nezletilého jej k zaplacení části nákladů, vynaložených ze státních prostředků na znalečné, nezavázal, přesto byl jeho výrok změněn, jak výše uvedl, stejně mu bylo uloženo uhradit polovinu nákladů vynaložených na znalecký posudek, který byl nařízen s ohledem na odvolání, podané nedůvodně matkou. Proto se cítí dotčen v právech, jež jsou zaručena čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Předsedkyně senátu 20 Co Krajského soudu v Brně ve svém vyjádření ze dne 21. října 2002 pouze odkázala na obsah odůvodnění předmětného rozhodnutí.
Z obsahu spisu Okresního soudu Brno-venkov sp. zn. 9 P 470/2002 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Co 475/2001, zásah do práv, kterých se stěžovatel dovolává, zjištěn nebyl. Soud I. stupně v řízení o návrhu otce na změnu výchovy nezletilého a k návrhu matky na omezení či zákaz styku otce s ním, nařídil důkaz znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie, přičemž náklady s posudkem spojené činily 7.250,- Kč a byly uhrazeny ze státních prostředků. Před soudem II. stupně pak vznikly náklady na znalečné ve výši 18.662,- Kč. Rozhodnutí odvolacího soudu o povinnosti stěžovatele uhradit polovinu nákladů, vzniklých státu v řízení před soudem I. stupně, je v souladu s § 148 odst. 1, § 127 odst. 1 a § 224 odst. 2 občanského soudního řádu, jakož i s § 26 odst. 4 a § 27 odst. 2 zák. o rodině a s tím, že poměry matky odůvodňovaly její osvobození od placení soudních poplatků a tedy i nákladů vzniklých státu (§ 148 odst. 1 občanského soudního řádu). Pokud jde o náklady odvolacího řízení, které uhradil stát na znalečném, je třeba poukázat na dokazování učiněné soudem I. stupně, když nelze přehlédnout, že obsah zpráv Střediska sociální pomoci dětem (ze dne 17. října 2000 a 7. listopadu 2000) vzbuzuje pochybnosti o výchovném působení rodičů - projevy sexuální aktivity nezletilého ve věku tří let jsou označovány jako neadekvátní. V odvolacím řízení pak matka předložila posudek z oboru pedopsychologie, vypracovaný znalkyní Mgr. V. K., v němž jmenovaná mj. neadekvátní chování nezletilého spojuje s osobou otce. Proto uložení povinnosti stěžovateli podílet se na nákladech vynaložených na znalecký posudek, jehož nařízení odvolacím soudem bylo nezbytné s ohledem na výše uvedené, na potřebu posoudit skutečnosti, k nímž je třeba odborných znalostí a tak tedy náležitě zjistit skutkový stav, je v souladu s § 148 odst. 1, 2 o. s. ř., když pro úpravu styku s nezletilým bylo nutno spolehlivě zjistit, zda to vyžaduje zájem na jeho výchově (§ 27 odst. 2 zák. o rodině). V tomto směru je však nutno mít výhrady k nepřiléhavému a ne zcela vyčerpávajícímu odůvodnění, obsaženému v napadeném rozsudku Krajského soudu v Brně (poukaz na hrazení nákladů znalečného z prostředků všech daňových poplatníků), jakož i k vyjádření předsedkyně senátu uvedeného soudu, vyžádaného soudcem zpravodajem k obsahu stížnosti dle 42 odst. 4 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v němž tato odkazuje pouze na odůvodnění rozhodnutí.
Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. února 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2003, sp. zn. III. ÚS 644/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies