III. ÚS 614/02

27. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 614/02

Ústavní soud rozhodl dne 27. února 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Jiřího Muchy, ve věci navrhovatele Z. J., s. r. o., zastoupeného JUDr. A. K., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. července 2002, č. j. 29 Ca 70/2002-14, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel se ústavní stížností domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. července 2002, č. j. 29 Ca 70/2002, s tím, že zastavením řízení o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu pro neodstranění vad žaloby se cítí dotčen v právu na soudní ochranu a spravedlivý proces, jak je zaručeno v čl. 36 odst. 1, 2 a v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Uvedl, že podle jeho přesvědčení splnil výzvu soudu a předložením dohody o pracovní činnosti uzavřené s J. J., absolventem právnické fakulty, i podmínky pro řízení, vyplývající z § 250a občanského soudního řádu.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 29 Ca 70/2002 a stížností napadeného usnesení zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud, který žalobce vyzval k odstranění vad návrhu tak, aby jeho zastoupení v řízení o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu odpovídalo § 250a občanského soudního řádu, důvodně konstatoval, že jeho výzva ze dne 19. června 2002, splněna nebyla. V usnesení, kterým pak řízení podle § 250d odst. 3 občanského soudního řádu dne 8. července 2002 zastavil, vyčerpávajícím způsobem, za použití § 250a, § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 5 občanského soudního řádu vyložil, proč dohodu o pracovní činnosti, byť uzavřenou s osobou s právnickým vzděláním, nelze považovat za důkaz o jejím oprávnění jednat za právnickou osobu a zastupovat ji z pověření statutárního orgánu v předmětném řízení u soudu. Na toto odůvodnění lze proto v dalším odkázat.
Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. února 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2003, sp. zn. III. ÚS 614/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies