Pl. ÚS 35/02 - Vyhláška města Kutná Hora k zajištění čistoty ve městě

11. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Plénum Ústavního soudu ve složení JUDr. Vojtěch Cepl, JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Miloš Holeček, JUDr. Vladimír Jurka, JUDr. Vladimír Klokočka, JUDr. Jiří Malenovský, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Antonín Procházka, JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr. Eliška Wagnerová, JUDr. Eva Zarembová, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 11. března 2003 rozhodlo ve věci návrhu bývalého přednosty Okresního úřadu Kutná Hora na zrušení čl. 5 odst. 2 písm. c) a čl. 6 obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 6/02, k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem zvířat na území města, schválené Zastupitelstvem města Kutná Hora dne 2. dubna 2002 a účinné dne 4. dubna 2002, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění :

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 24. září 2002, se bývalý přednosta Okresního úřadu Kutná Hora domáhá zrušení čl. 5 odst. 2 písm. c) a čl. 6 obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 6/02, k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem zvířat na území města, schválené Zastupitelstvem města Kutná Hora dne 2. dubna 2002 a účinné dnem 4. dubna 2002. Předmětná ustanovení vyhlášky zní:

"Obecně závazná vyhláška č.6/02 k zajištění udržování čistoty a k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem zvířat na území města

Zastupitelstvo města Kutná Hora vydává v souladu s § 10 odst. d), § 12 a 84 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ODDÍL III.
POVINNOST OSOBY KONTROLUJÍCÍ POHYB ZVÍŘETE

čl. 5
Omezení pohybu, činnosti a vstupu zvířat

(2) Osoba kontrolující pohyb zvířete po veřejných prostranstvích města omezí:
c) dle potřeby pohyb jím kontrolovaného zvířete vodítkem (zkráceným na potřebnou délku) a dle potřeby i náhubkem, zejména vede-li jej v zástupu zvířeti neznámých osob nebo hrozí-li, že dojde k jeho střetu s jiným zvířetem.

čl. 6
Povinnost úklidu exkrementů
Osoba kontrolující pohyb zvířete po veřejných prostranstvích města bezprostředně odstraní pevné exkrementy způsobené jím kontrolovaným zvířetem z veřejných prostranství města a z Královské procházky; k tomuto účelu použije donesené odpovídající technické prostředky např. sáček na psí exkrementy, který může získat např. z po městě rozmístěných zásobníků košů na psí exkrementy nebo si jej může vyzvednout na městském úřadě; exkrementy lze zneškodnit v systému města pro nakládání s komunálním odpadem (např. v koších na psí exkrementy apod.)."

Opatřením ze dne 3. května 2002, č.j. KP/309/02, pozastavil navrhovatel výkon ustanovení čl. 5 odst. 2 písm. c) a čl. 6 obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 6/02 k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem zvířat na území města (dále jen "vyhláška"), v rámci dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí dle § 123 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen "zákon o obcích"), pro jejich rozpor se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v důsledku toho i do rozporu s principem právní jistoty dle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava ČR") a s čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR, jež opravňuje zastupitelstva vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích své působnosti a § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích.

Navrhovatel na základě dopisu starosty města Kutná Hora ze dne 17. července 2002 posečkal (po marném uplynutí zákonné tříměsíční lhůty ke zjednání nápravy zastupitelstvem města) s podáním návrhu ve smyslu § 124 odst. 1 zákona o obcích, a to s ohledem na konání 4. zasedání zastupitelstva města (dne 27. srpna 2002 pokračujícího dne 3. září 2002), které neschválilo návrh na změnu vyhlášky. Starosta města Kutná Hora dopisem ze dne 18. září 2002 navrhovateli oznámil, že vyhláška zůstává v platnosti v původním znění. Následně pak podal bývalý přednosta Okresního úřadu Kutná Hora návrh na zrušení vyhlášky dle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR a § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

V písemném podání doručeném Ústavnímu soudu dne 20. února 2003 město Kutná Hora sděluje, že dne 14. ledna 2003 byla Zastupitelstvem města Kutná Hora schválena obecně závazná vyhláška č. 1/03, jež nabyla účinnosti dne 31. ledna 2003, kterou byla změněna obecně závazná vyhláška města Kutná Hora č. 6/02, zrušila ustanovení čl. 5 odst. 2 písm. c) a čl. 6 napadená v tomto řízení před Ústavním soudem. Pro uvedené účastník řízení dne 28. února 2003 navrhuje řízení o zrušení vyhlášky dle § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastavit.

Spolu s tímto podáním město Kutná Hora předložilo Ústavnímu soudu obecně závaznou vyhlášku č. 1/03, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kutná Hora č. 6/02, k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem zvířat na území města, opatřenou potvrzením o jejím vyhlášení, a dále originálem výpisu z usnesení 29/03 řádného zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, konaného dne 14. ledna 2003, jež přijetí obecně závazné vyhlášky č. 1/03 zákonem předepsaným způsobem osvědčuje.

Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu se řízení zastaví, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem.

Vzhledem ke zjištění Ústavního soudu o zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 6/02, k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem zvířat na území města, plynoucímu z podání účastníka řízení, nezbylo Ústavnímu soudu, než řízení o návrhu na její zrušení dle uvedeného ustanovení zákona o Ústavním soudu zastavit.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně 11. března 2003

JUDr. Miloš Holeček
místopředseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 35/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies