III. ÚS 758/02

12. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 758/02


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky M. Ž., zastoupené Mgr. P. B., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. června 2001, sp. zn. 9 To 222/2001, a Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 21. března 2001, sp. zn. 2 T 69/96,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatelka se návrhem ze dne 9. prosince 2002, doplněným dne 30. ledna 2003, domáhala zrušení výše označených rozhodnutí soudů s tím, že se jimi cítí dotčena v právech, zaručených čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Návrh lze podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě k tomu stanovené [§ 72 odst. 1 písm. a) a odst. 2, § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu návrhu a k němu připojeného rozsudku Krajského soudu v Plzni ve věci sp. zn. 9 To 222/2001 bylo nepochybně zjištěno, že označené rozhodnutí ze dne 7. června 2001 bylo stěžovatelkou přijato 23. července 2001, ta ústavní stížnost proti němu podala k doručení 9. prosince 2002, tedy zjevně po lhůtě k tomu stanovené § 72 odst. 2 citovaného zákona o Ústavním soudu.
Pro výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. března 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2003, sp. zn. III. ÚS 758/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies