I. ÚS 686/02

19. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti B. P. st., proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 29.4.2002, sp.zn. 9 C 43/2001, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Ústavnímu soudu byla dne 27. 11. 2002 doručena ústavní stížnost, jíž se stěžovatel domáhal "prošetření soudního sporu a zajištění nápravy" ve věci vedené Okresním soudem ve Vsetíně pod sp.zn. 9 C 43/2001. V záhlaví uvedeným rozsudkem byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti žalované M. V. o zaplacení částky 210.000,- Kč s příslušenstvím.

Ještě před tím, než se Ústavní soud může zabývat materiální stránkou věci, je vždy povinen přezkoumat procesní náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti. Z toho vyplývá, že pouze v případě, když návrh splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti a předpoklady, může se jím zabývat také věcně.

Ústavní stížnost nesplňovala náležitosti podle ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 16. 1. 2003 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ústavní stížnosti s poučením, že tato stížnost bude odmítnuta, neodstraní-li vady návrhu ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy. Na žádost stěžovatele byla tato lhůta prodloužena až do dne 10. 3. 2003, o čemž byl stěžovatel přípisem Ústavního soudu vyrozuměn.

Stěžovatel však ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. března 2003


JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. I. ÚS 686/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies