III. ÚS 49/03

01. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 49/03


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. V., zastoupeného Mgr. L. T., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. října 2002, sp. zn. 22 Ca 434/2001, mimo ústní jednání dne 1. dubna 2003 soudcem zpravodajem
JUDr. Jiřím Muchou, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Opožděně podanou ústavní stížností, co do jiných podmínek ve shodě se zákonem
[§ 30 odst. 1, § 34, § 72 odst. 1 písm. a), odst. 4 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona], napadl stěžovatel rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne
21. října 2002 (22 Ca 434/2001-43) a tvrdil, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva obsažená v čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod; navrhl proto, aby Ústavní soud výše označené rozhodnutí obecného soudu zrušil.
Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů a její běh počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje [§ 72 odst. 2 zákona].
Ze zjištění Ústavního soudu (č. l. 7 spisu Ústavního soudu) vyplývá, že rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jak je vpředu označen, byl doručen stěžovateli, resp. jeho právnímu zástupci, dne 28. listopadu 2002 (čtvrtek) a ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 29. ledna 2003 (středa), tedy z hlediska lhůty k jejímu podání (§ 72 odst. 2 zákona) 63. den.
Jestliže stěžovatel podal svou ústavní stížnost po uplynutí 60denní lhůty, bylo ji nutno posoudit jako opožděnou [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona], a jako takovou odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 1. dubna 2003


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2003, sp. zn. III. ÚS 49/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies