II. ÚS 82/03

07. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele I. M., o návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 5. 2. 2003, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud s návrhem na přešetření postupu Okresního soudu v Kladně v řízení vedeném pod sp. zn. 8 C 84/2001. Soud v něm vydal dne 4. 6. 2002 pravomocný rozsudek, čj. 8 C 84/2001-46, jímž R. D. (v původním řízení žalovanému) uložil vyklidit rodinný dům č.p. 734 v ulici M. v K. a vyklizený jej předat navrhovateli (v původním řízení žalobci) do dvou měsíců od zajištění náhradního bytu. Navrhovatel s rozhodnutím soudu o přidělení bytové náhrady nesouhlasí.
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 21 dne s upozorněním, že jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnut. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 17. 2. 2003.
Dne 28. 2. 2003 navrhovatel podal k poštovní přepravě přípis, v němž znovu uvádí své námitky.
Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 10. 3. 2003 marně uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel odstranil.
Navrhovateli byly výše uvedenou výzvou Ústavního soudu vytčeny vady jeho návrhu, přičemž byla zdůrazněna zejména jeho povinnost plynoucí z ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, na základě speciální plné moci. Navrhovatel byl informován, že citovaný zákon neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci, avšak dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a na to, aby mu byl v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, přidělen advokát, určený Českou advokátní komorou (110 00 Praha 1, Národní 16). Navrhovatel byl dále upozorněn, že pokud vytčené vady podání nebudou ani v poskytnuté lhůtě odstraněny, bude návrh bez dalšího dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.
Navrhovatel přesto v řízení dále vystupoval bez nutného právního zastoupení, požadovanou speciální plnou moc nepředložil a z jeho dalšího přípisu ani nevyplývá, že má v úmyslu vady v právním zastoupení odstranit.
Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 7. dubna 2003 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2003, sp. zn. II. ÚS 82/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies