IV. ÚS 120/03

17. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti P. K. N., zastoupeného JUDr. M. M., advokátem, proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 29. října 2002, sp. zn. 10 To 232/2002, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Kladně ze dne 9. října 2001, sp. zn. 1 T 167/2000,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Dne 25. února 2003 bylo Ústavnímu soudu doručeno ve lhůtě dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), podání, kterým se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku odvolacího soudu, kterým byl částečně, v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o dovolání ze dne 29. května 2002, sp. zn. 7 Tdo 170/2002, změněn výrok o náhradě škody stanovený v rozsudku soudu prvého stupně.
Uvedené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti, a proto byl právní zástupce stěžovatele vyzván k odstranění jeho vad. Dopisem ze dne 9. dubna 2003, doručeným Ústavnímu soudu 11. dubna 2003, bylo právním zástupcem stěžovatele Ústavnímu soudu sděleno, že ve věci bylo podáno rovněž dovolání.

Plénum Ústavního soudu s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. listopadu 2002 ve věci stížnosti č. 46129/99 a č. 47273/99 přijalo závěr, že v případě podání mimořádného opravného prostředku a souběžně podané ústavní stížnosti je třeba na tuto hledět jako na nepřípustnou, a to až do rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Běh zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti, ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zákona, počne běžet teprve dnem doručení rozhodnutí o opravném prostředku, a to bez ohledu na způsob rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí. Uvedený postup Ústavního soudu se však nevztahuje na obnovu řízení.
Uvedené závěry pléna byly 3. února 2003 publikovány jako Sdělení Ústavního soudu pod č. 32/2003 Sb.
S ohledem na tento závěr a na skutečnost, že stěžovatel podal souběžně s ústavní stížností i dovolání, je ústavní stížnost podána předčasně, a proto ji Ústavní soud posoudil jako podání nepřípustné ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona a jako takovou ji odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).
V Brně dnem 17. dubna 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

Soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2003, sp. zn. IV. ÚS 120/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies