III. ÚS 539/02

17. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 539/02

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelek 1) RNDr. A. H., a 2) RNDr. M.B., zastoupených JUDr. P. O., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5. dubna 2002 sp. zn. 11 Co 365/2001 a Okresního soudu v Chebu ze dne 2. dubna 2001 č. j. 7 C 143/98-88, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelky se domáhaly zrušení výše odznačených rozhodnutí soudu s tím, že se jimi cítí dotčeny v právu zaručeném čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě stanovené zákonem [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2, § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu podání ze dne 8. srpna 2002 bylo zjištěno, že stížností napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni byl stěžovatelkám doručen dne 10. června 2002, označené podání bylo učiněno JUDr. P. O. telefaxem aniž bylo podepsáno navrhovatelkami, doplněno pak ve lhůtě vyplývající z § 42 odst. 3 občanského soudního řádu. Písemné podání nebylo opět stěžovatelkami podepsáno, plnou moc udělenou jmenovanému advokátovi neobsahovalo, ta byla Ústavnímu soudu podána k doručení 9. srpna 2002.
Z výše uvedených zjištění nutno konstatovat, že lhůta k podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práv poskytuje, skončila stěžovatelkám dnem 8. srpna 2002, projev jejich vůle tuto ústavní stížnost podat prostřednictvím advokáta byl učiněn podáním plné moci k doručení Ústavnímu soudu dne 9. srpna 2002, tj. po lhůtě vyplývající z výše citovaného ustanovení zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ta podání, která učinil advokát JUDr. O. faxem a písemně, nelze považovat za návrh stěžovatelek - neobsahoval jejich podpis ani plnou moc udělenou
jmenovanému advokátovi k podání ústavní stížnosti, tedy potřebný projev jejich vůle, a proto do doby podání odpovídající plné moci k doručení Ústavnímu soudu šlo o návrh učiněný osobou neoprávněnou, nikoliv o návrh stěžovatelek, které byly účastnicemi stížností napadených rozhodnutí [§ 72 odst. 1 písm. a), § zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Pro výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. dubna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2003, sp. zn. III. ÚS 539/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies