III. ÚS 749/02

24. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 749/02


Ústavní soud rozhodl dne 24. dubna 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Vladimíra Čermáka, ve věci navrhovatele J. O., zastoupeného JUDr. J. J., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. listopadu 2002 sp. zn. 23 To 802/2002, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 23 To 802/2002, jímž byla dne 15. listopadu 2002 zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích č. j. 6 Nt 716/2001-36, kterým byl dne 26. října 2002 vzat do vazby. Uvedl, že podle jeho přesvědčení soudy svými rozhodnutími porušily práva, která jsou mu zaručena čl. 8 odst. 2 a 5 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 odst. 3 a 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a poukázal na průběh trestního stíhání vedeného v Polsku, na omezení jeho svobody tzv. prozatímní vazbou, nařízenou krajským soudem v Polsku, jakož i na nařízení vazby a její trvání na území České republiky. Pokud jde o usnesení odvolacího soudu, to považuje za rozhodnutí, v němž nebyly přezkoumány řádně všechny jeho námitky, konečně pak bylo vydáno v neveřejném zasedání, aniž by byl o tomto vyrozuměn on či jeho obhájce.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu stížností napadeného rozhodnutí soudu zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Krajský soud v Českých Budějovicích přezkoumal (v neveřejném zasedání dle § 240 trestního řádu) usnesení soudu I. stupně, jímž byl stěžovatel vzat do vazby, důvodně je shledal v souladu s § 67 písm. a) c) trestního řádu a postup soudu pak v souladu s § 69 odst. 5 trestního řádu. Své rozhodnutí vyčerpávajícím způsobem
odůvodnil zjištěními o rozsahu skutků, pro něž je proti stěžovateli vedeno trestní stíhání na území České republiky a pro něž bylo vedeno v Polské republice, jakož i o chování a jednání obviněného, vzbuzujícím důvodnou obavu z toho, že uprchne nebo se bude skrývat a tak se vyhýbat trestnímu stíhání a že bude v trestné činnosti, páchané v letech 1997 až 2001 a pro níž je stíhán, pokračovat.
S ohledem na výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2003, sp. zn. III. ÚS 749/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies