III. ÚS 608/02

24. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 608/02

Ústavní soud rozhodl dne 24. dubna 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Vladimíra Čermáka, ve věci navrhovatele O. s. r. o., zastoupeného JUDr. I. P., advokátem, ve věci ústavní stížnosti proti rozhodnutí Okresního úřadu Teplice ze dne 23. srpna 2002 č. j. KP-1664/02 a návrhu na zrušení odst. 2 písm. e) § 248 zák. č. 99/1963 Sb., ve slovech "nebo pořádkové", t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se domáhal zrušení rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti uložení pokuty ve výši 100.000,- Kč Městským úřadem v Teplicích ze dne 27. května 2002 č. j. MH/60708/02/Ba/P a vyslovil přesvědčení, že bylo zasaženo do práv, která jsou mu zaručena čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Poukázal na obsah § 248 odst. 2 písm. e) zák. č. 99/1963 Sb., na nález Ústavního soudu publikovaný pod č. 2/2000 Sb. a na novelu občanského soudního řádu, která sice do textu pod písm. e) pořádkové pokuty nevrátila, nicméně také nezaručuje právní jistotu možnosti soudního přezkumu rozhodnutí o pořádkových pokutách. Proto současně navrhl, aby byla část označeného ustanovení ve slovech "nebo pořádkové" zrušena.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, přičemž tato počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně tvrzeného práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, když za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2, § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu návrhu, který směřuje proti rozhodnutí správního orgánu - Okresního úřadu Teplice ve věci uložení pořádkové pokuty stěžovateli, nutno konstatovat, že ústavní stížnost nesměřuje proti rozhodnutí o posledním procesním prostředku, jež zákon k ochraně tvrzených
práv navrhovateli poskytuje. Jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu ze dne 23. listopadu 1999 ve věci sp. zn. Pl. ÚS 28/98, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., tímto byla zrušena část § 248 odst. 2 písm. e) zák. č. 99/1963 Sb., ve znění § 519/1991 Sb., ve slovech "včetně rozhodnutí o pořádkových pokutách" a to zejména proto, že odepření soudní ochrany ve věcech přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy o pořádkových pokutách nezajišťuje rovnost v právech stejně dotčených subjektů ústavně zaručených práv a svobod. Nelze tedy pochybovat o tom, že po vyhlášení označeného nálezu Ústavního soudu rozhodnutí správních orgánů ve věci pokut přezkumu soudů podléhají a ani novela občanského soudního řádu, na niž stěžovatel poukazuje, tento závěr nezpochybňuje a tedy ani ve věci stěžovatele napadené rozhodnutí z přezkumu soudu nevylučovala. Pokud tedy stěžovatel žalobu k soudu dle § 247 občanského soudního řádu nepodal, nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje.
Pro výše uvedené byl návrh na zrušení rozhodnutí správního orgánu jako nepřípustný odmítnut dle § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušení označené části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu byl pak odmítnut dle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s 43 odst. 1 písm. e) a § 64 odst. 2 písm. d) citovaného zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2003, sp. zn. III. ÚS 608/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies