III. ÚS 64/03

26. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 64/03


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele I. V., mimo ústní jednání dne 26. května 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Muchou, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel podal dne 5. února 2003 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 6. února 2003. Předmětný návrh směřoval proti blíže neoznačenému rozhodnutí Okresního soudu v Uherském Hradišti ve věci výživného.

Protože uvedený návrh nesplňoval náležitosti vyžadované zák. č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad, a současně mu byla k odstranění vytknutých vad stanovena 30denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že k němu nebyla připojena kopie rozhodnutí
o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 2 zákona), navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona) a dále návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona) a nebylo v něm uvedeno, čeho se navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona). Výzva byla navrhovateli doručena dne
6. března 2003. Konec výše uvedené lhůty připadl na 7. dubna 2003.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak z výroku tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 26. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 64/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies