II. ÚS 731/02

27. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti E., spol. s r. o., zastoupené advokátem JUDr. J. P., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2001, č. j. 29 Ca 26/2000-23, spojené s návrhem na odklad vykonatelnosti, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Stěžovatelka se v návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 27. listopadu 2002, domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2001, č. j. 29 Ca 26/2000-23.

Soudce zpravodaj nejprve zkoumal, zda je návrh ústavní stížnosti způsobilý věcného projednání Ústavním soudem [§ 42 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")]. Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60-ti dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavní stížnost je nepřípustná, protože návrh byl podán po lhůtě stanovené zákonem pro jeho podání.

Z obsahu usnesení Ústavního soudu ČR ve věci, sp. zn. I. ÚS 107/02, bylo zjištěno, že dne 26. září 2002 Ústavní soud odmítl jako zjevně neopodstatněný návrh stěžovatelky, který podala již dne 18. února 2002 v tehdy zachované lhůtě dle ust. § 72 odst. 2 zákona, proti výše citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně, č. j. 29 Ca 26/2000-23, a jemu předcházejícím rozhodnutím příslušných celních úřadů.


Stěžovatelka zjevně podala svou ústavní stížnost po uplynutí šedesátidenní lhůty. Proto bylo nutno posoudit stížnost jako opožděnou [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona], a odmítnout ji, aniž by bylo nutné se zabývat návrhem na provedení důkazů a na odklad vykonatelnosti ústavní stížností napadených rozhodnutí, jakož i dalšími námitkami stěžovatelky, neboť odmítavý výrok současně zakládá nedostatek zákonných důvodů pro vyhovění takovému návrhu.

Z uvedeného důvodu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl, jako návrh podaný po lhůtě stanovené k jeho podání [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona].


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné [§ 43 odst. 3 zákona].
V Brně dne 27. května 2003
Vojtěch Cepl
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. II. ÚS 731/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies