I. ÚS 185/03

29. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů M. H. a M. H., proti rozhodnutím Ministerstva financí ČR ze dne 27. 1. 2003, č.j. 533/34010/2002 a č.j. 533/2985/2003, a proti platebním výměrům Finančního úřadu v Opavě ze dne 17. 10. 2001, č. 1010007434, a ze dne 17. 10. 2001, č. 1010007444, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 248 odst. 2 písm. i) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelé se ústavní stížností došlé Ústavnímu soudu dne 28. 3. 2003 domáhají zrušení platnosti platebních výměrů Finančního úřadu v Opavě ze dne 17. 10. 2001, č. 1010007434, na částku 460.100 Kč, "čímž se rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 27. 1. 2003, č.j. 533/34010/2002 a č.j. 533/2985/2003, o částečném odpuštění penále stanou neúčinná". Dále na základě ustanovení § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR navrhují, aby Ústavní soud zrušil ustanovení § 248 odst. 2 písm. i) o.s.ř.

Dne 5. 5. 2003 byli stěžovatelé vyzváni k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy. Uvedená výzva byla stěžovatelům doručena dne 6. 5. 2003.

Stěžovatelé ve stanovené lhůtě vady neodstranili.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.
Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. května 2003
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2003, sp. zn. I. ÚS 185/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies