III. ÚS 659/02

29. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 659/02

Ústavní soud rozhodl dne 29. května 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Jiřího Muchy, ve věci navrhovatelky JUDr. M. S., zastoupené Doc. JUDr. Ing. M. P., CSc., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. července 2002 sp. zn. 29 Ca 31/2002, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í
Navrhovatelka se cestou ústavní stížnosti domáhala zrušení výše označeného usnesení s tím, že ze zcela zásadních důvodů se závěry a argumenty soudu, který odmítl její opravný prostředek proti rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Břeclavi, nesouhlasí. Poukázala na průběh řízení před jmenovaným úřadem, na vytýkaná věcná pochybení i na jeho jednání, když k ní nedůsledně přistupoval jako k účastnici řízení a také jí nedoručil rozhodnutí s poučením o možnosti podat proti němu opravný prostředek. Uvedla důvody, pro něž měla mít postavení účastnice, když, podle jejího přesvědčení, rozhodování o zřízení věcného břemene nutno považovat za řízení přesahující rámec řízení restitučního, v němž je okruh účastníků vymezen. Proto odmítnutí opravného prostředku Krajským soudem v Brně považuje za rozhodnutí, které je v rozporu s Listinou základních práv a svobod - když jí nebyla poskytnuta soudní ochrana v situaci, kdy postup pozemkového úřadu byl nesprávný.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 29 Ca 31/2002, spisu Okresního úřadu Břeclav-okresního pozemkového úřadu, označeného č. j. 5919/92 a z obsahu usnesení jmenovaného soudu ze dne 19. července 2002 bylo zjištěno, že v řízení o nároku uplatněném T. Ž. dle zák. č. 229/1991 Sb. příslušný pozemkový úřad se stěžovatelkou jako s účastnicí řízení nejednal, stěžovatelka se v opravném prostředku o přezkoumání rozhodnutí
Okresního úřadu Břeclav - pozemkového úřadu ze dne 14. ledna 2002 zn. Poz.70/02-72/9-Ka 5919/92 nedomáhala přiznání postavení opomenutého účastníka řízení, jak to má na mysli § 250b odst. 2 občanského soudního řádu. Krajský soud v Brně v usnesení, kterým odmítl opravný prostředek podaný stěžovatelkou, vyčerpávajícím způsobem odůvodnil, proč tato v řízení o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku osobou v okruhu účastníků předmětného správního řízení není a tedy proč, s poukazem na obsah § 9 odst. 8 zák. č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyla ani účastnicí řízení ve věci výše označené. Proto také soud důvodně rozhodl tak, že jí právo podání opravného prostředku nepřísluší a ten odmítl (§ 250m odst. 3 věta první, § 250p obč. soudního řádu).
S ohledem na výše uvedené zásah do práva stěžovatelky na soudní ochranu (čl. 36 Listiny základních práv a svobod) zjištěn nebyl a odmítnutí návrhu je tak v souladu s § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 659/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies