III. ÚS 12/03

12. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 12/03


Ústavní soud rozhodl dne 12. června 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Jiřího Muchy, ve věci navrhovatele J. F. zastoupeného JUDr. T. N. advokátem o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. října 2002 č. j. 17 Co 562/2001-172 a Okresního soudu v Náchodě ze dne 24. září 2001 č. j. 7 C 6/99-157, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se domáhal zrušení výše citovaných rozsudků soudů s tím, že se jimi cítí dotčen v právech, zakotvených v čl. 2 odst. 3 a v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Poukázal na okolnosti, za nichž obdržel oznámení o zrušení pracovního poměru, jakož i sdělení zaměstnavatele o tom, že uznává neplatnost uvedeného okamžitého zrušení pracovního poměru a vyzývá jej proto k nástupu do práce. Uvedl, že na základě toho také nastoupil na pracoviště, když vycházel z dohody, k níž došlo mezi ním a žalovaným, tj. z toho, že jeho pracovní poměr dále trvá. Se závěry soudů, dle nichž označená dohoda byla nepřípustná a tedy neplatná a pokud jde o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru mělo být zahájeno soudní řízení ve smyslu § 64 zákoníku práce, nesouhlasí, když podle jeho přesvědčení není žádný důvod k tomu, aby byli účastníci nuceni vyvolávat soudní spor a vynakládat finanční prostředky, jestliže byli schopni se dohodnout a upravit si sporné nároky. Výklad příslušných ustanovení zákoníku práce učiněný soudy považuje proto za nesprávný, stejně jako rozhodnutí, která z něj vycházela.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. října 2002 č. j 17 Co 562/2001-172 bylo zjištěno, že označený soud přezkoumal v souladu s § 205 odst. 2 a s § 212a odst. 1 občanského soudního řádu odvoláním napadený rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 24. září 2001 č. j. 7 C 6/99-157 a důvodně toto rozhodnutí jako věcně správné potvrdil, když se také v celém rozsahu vypořádal s námitkami uplatněnými v odvolání. Při hodnocení důkazů soudy obou stupňů postupovaly v souladu s § 132 občanského soudního řádu, nepochybily ani při výkladu či aplikaci ustanovení § 64, § 240 odst. 1 a § 29 zákoníku práce, a proto zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl.
Pro výše uvedené byl návrh shledán zjevně neopodstatněným a dle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. června 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2003, sp. zn. III. ÚS 12/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies