IV. ÚS 144/02

17. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci ústavní stížnosti P., a.s., zastoupené JUDr. P. B., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 11. 2001, čj. 13 Co 685/2001-99 a rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 21. 6. 2001, čj. 11 C 303/98-80, za účasti Krajského soudu v Plzni, jako účastníka řízení a F. M., zastoupeného JUDr. L.Č., advokátem, jako vedlejšího účastníka,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 6. 3. 2002 se P., a.s. (dále jen "stěžovatelka") domáhala, aby Ústavní soud nálezem zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 11. 2001, čj. 13 Co 685/2001-99 a rozsudek Okresního soudu v Chebu ze dne 21. 6. 2001, čj. 11 C 303/98-80.

Krajský soud v Plzni, jako účastník řízení, ve svém vyjádření k ústavní stížnosti vyjádřil přesvědčení, že postupem obecných soudů nebylo odňato stěžovatelce právo na soudní ochranu a spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod ("Listina"), ani čl. 3 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ("Úmluva"), a navrhl, aby Ústavní soud ústavní stížnost jako nedůvodnou odmítl.

F. M., jako vedlejší účastník, ve svém vyjádření k ústavní stížnosti uvedl, že ústavní stížnost neobsahuje podrobnější ústavněprávní argumentaci. Stěžovatelka pouze opakuje tvrzení, která již uplatnila v řízení před obecnými soudy. Navrhl, aby Ústavní soud ústavní stížnost zcela zamítl.

V souvislosti s vyžádáním spisu Okresního soudu v Chebu, sp. zn. 11 C 303/98, jmenovaný soud dopisem ze dne 26. 3. 2002 Ústavnímu soudu sdělil, že ve věci podala stěžovatelka (žalovaná) dovolání. Z toho důvodu Ústavní soud dopisem ze dne 12. 4. 2002 právnímu zástupci stěžovatelky sdělil, že o ústavní stížnosti rozhodne poté, co obdrží kopii rozhodnutí dovolacího soudu. Obdobně informoval i právního zástupce vedlejšího účastníka, a to dopisem ze dne 14. 5. 2002.

Dne 4. 6. 2003 obdržel Ústavní soud kopii rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2003, čj. 21 Cdo 1755/2002-131. Tímto rozsudkem dovolací soud zrušil ústavní stížností napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 11. 2001, čj. 13 Co 685/2001-99, a věc vrátil Krajskému soudu v Plzni k dalšímu řízení. V důsledku těchto skutečností nastal stav, kdy věc stěžovatelky bude znovu projednávána odvolacím soudem. Stěžovatelka tudíž nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně jejího práva poskytuje. Ústavní stížnost se tak stala nepřípustnou ve smyslu ust. § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ust. § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a to s ohledem na výsledek dovolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. června 2003

JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2003, sp. zn. IV. ÚS 144/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies