III. ÚS 76/01

18. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 76/01


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele J. H., zastoupeného JUDr. T. K., o ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. října 2000 č. j. 39 Co 174/2000-97 a Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 20. prosince 1999 č. j. 7 C 42/97-63, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše označených rozsudků s tím, že se jimi cítí dotčen v právu, zakotveném v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Proti rozhodnutí soudu II. stupně podal také dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje, když za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. března 2003 č. j. 29 Odo 80/2001-112 bylo zjištěno, že stěžovatel podal proti rozsudku soudu II. stupně dovolání, v němž namítal, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a navrhl jeho zrušení. Přestože byl odvolacím soudem poučen o lhůtě k podání dovolání, učinil tak až po jejím uplynutí, a proto Nejvyšší soud ČR dovolání jako opožděné dle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu odmítl.
Z výše uvedeného vyplývá, že stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje - dovolání podal až po lhůtě k tomu stanovené, a proto byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. června 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. III. ÚS 76/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies