III. ÚS 207/02

23. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatelů J. Č., M. Š., M. Ř., E. Ř., J. H., a H. P., všichni zastoupeni JUDr. P. G., advokátem, proti rozhodnutí ministra zemědělství České republiky ze dne 24. 1. 2002, čj. 1135/2002-1000,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 8. 4. 2002, domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí ministra zemědělství. Tvrdil, že jím bylo zasaženo do jeho základního práva daného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").
Ve smyslu § 35 a 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud nejdříve zkoumal, zda jsou dány podmínky řízení, za kterých může ve věci jednat. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu ust. § 75 odst. 1 citovaného zákona, podle kterého je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.
Ze spisu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 A 43/2002, který si Ústavní soud vyžádal, vyplynulo, že navrhovatelé napadli dne 16. 4. 2002 uvedené rozhodnutí ministra zemědělství též žalobou u Vrchního soudu v Praze. O žalobě potom v souladu s ust. § 132 zák. č. 150/2002 Sb., o soudním řádu správním, rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením dne 11. 2. 2003 tak, že žalobu odmítl. V poučení pak uvedl, že podle ust. § 68 písm. b) soudního řádu správního lze předmětné rozhodnutí ministra zemědělství napadnout do jednoho měsíce po doručení rozhodnutí usnesení Nejvyššího soudu žalobou u příslušného okresního (obvodního) soudu.
Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovatelé v době podání Ústavní stížnosti nevyčerpali ve smyslu ust. § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu všechny procesní prostředky, které jim zákon k ochraně jejich práva poskytuje a nezbylo mu, než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno e) zákona o Ústavním soudu, jako nepřípustný, odmítnout.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního osudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. června 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2003, sp. zn. III. ÚS 207/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies