III. ÚS 99/03

30. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu navrhovatele K. B.,
t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 11. 2. 2003 domáhal zrušení rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 sp.zn. 46 T 4/96 a rozhodnutí blíže neurčeného soudu sp.zn. Nt 103/99.
Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Později byla lhůta na základě žádosti navrhovatele prodloužena o dalších 30 dnů. Výzva (respekt. její prodloužení) byla navrhovateli doručena dne 20. 5. 2003. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 20. 6. 2003.
S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. června 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2003, sp. zn. III. ÚS 99/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies