III. ÚS 488/01

30. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele N. T. D., zastoupeného JUDr. J. B., advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 18 co 110/2001-22 ze dne 1. 6. 2001,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel podal dne 8. 8. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 10. 8. 2001. Návrh směřoval proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 18 co 110/2001-22 ze dne 1. 6. 2001. Napadeným usnesením bylo podle názoru stěžovatele porušeno ustanovení čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 3 sp. zn. 23 E 1413/99 Ústavní soud zjistil, že ve věci bylo podáno dovolání. Ústavní soud dále z předmětného spisu zjistil, že o dovolání rozhodl Nejvyšší soud ČR usnesením č.j. 20 Cdo 2195/2001-35 ze dne 18. 12. 2002 tak, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Dříve než se může Ústavní soud zabývat věcným zkoumáním podaného návrhu, je povinen posoudit, zda jsou splněny předpoklady stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou nezbytné pro zahájení řízení o ústavní stížnosti.

Podle § 75 odst. 1 citovaného zákona je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje. V předmětné věci bylo napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušeno citovaným usnesením Nejvyššího soudu ČR a věc byla vrácena k dalšímu řízení. Z uvedeného je patrno, že ve věci dosud nebylo vydáno konečné rozhodnutí a stěžovateli zůstávají k dispozici zákonem stanovené procesní prostředky k ochraně jeho práva.

Vzhledem k uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh nepřípustný.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. června 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2003, sp. zn. III. ÚS 488/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies