II. ÚS 298/04

21. 07. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. M., bez právního zastoupení, směřující proti rozhodnutí Okresního soudu ve Svitavách ze dne 12. května 2004, č. j. 2 T 517/2003-133, takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Ústavní soud obdržel dne 17. května 2004 podání stěžovatele směřující proti rozhodnutí Okresního soudu ve Svitavách ze dne 12. května 2004, č. j. 2 T 517/2003-133, označené jako "stížnost, odpor, protest, námitky a odvolání s žádostí o spravedlivý proces a projednání před nepodjatým soudem v souladu s Ústavním právem ČR a právním řádem ČR". Stěžovatel v podání brojil proti výše uvedenému rozhodnutí a navrhoval zproštění viny za sebe i svou sestru.

Podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Ústavní soud proto stěžovatele dopisem ze dne 8. června 2004 (stěžovateli doručen 18. června 2004) vyzval k odstranění vad podání, k čemuž mu stanovil lhůtu 20 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula dne 8. července 2004. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout. Ústavní soud navíc podotýká, že i kdyby došlo k odstranění vad, nebyla by ústavní stížnost, pokud by Ústavní soud vycházel ze stavu popsaného v ústavní stížnosti, zřejmě přípustná z důvodu nevyčerpání všech procesních prostředků ve smyslu ustanovení § 75 zákona.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).


V Brně dne 21. července 2004

JUDr. Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj
Za správnost: H. Kyprová

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 7. 2004, sp. zn. II. ÚS 298/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies