I. ÚS 280/04

21. 07. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. M., zastoupeného advokátem Mgr. L. J. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. 1. 1998, sp.zn. 3 T 100/94 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 6. 1998, sp. zn. 8 To 208/98,

t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel brojí proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím obecných soudů. Tvrdí, že soudy v trestním řízení porušily zejména jeho právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), právo na vyjádření se ke všem důkazům ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny, právo na obhajobu dle čl. 40 Listiny a čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Proto navrhl napadený rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 a napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušit.

Ještě před tím, než se Ústavní soud může zabývat materiální stránkou věci, je vždy povinen přezkoumat procesní náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti. Z toho vyplývá, že pouze v případě, když návrh všechny zákonem stanovené formální náležitosti a předpoklady splňuje, může se jím zabývat také věcně.

Ústavní soud především zkoumal, zda je návrh podaný ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy bylo stěžovateli doručeno rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavní soud ze zprávy Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14. 7. 2004 zjistil, že napadené usnesení Městského soudu v Praze bylo stěžovateli doručeno dne 4. 9. 1998. Od uvedeného dne do podání ústavní stížnosti k poštovní přepravě dne 11. 5. 2004, tedy zjevně uplynula delší doba, než kterou zákon připouští.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. července 2004
JUDr. Vojen Güttler v.r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 280/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies