III. ÚS 150/04

05. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 150/04

Ústavní soud rozhodl dne 5. srpna 2004 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila, ve věci navrhovatele L. Š., zastoupeného JUDr. J. O., advokátem o ústavní stížnosti proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. července 2003 sp. zn. 5 To 19/03 a Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2002 sp. zn. 42 T 16/2001, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše označených rozsudků, jimiž byl uznán vinným spácháním trestného činu podvodu dle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 5 let s výkonem trestu ve věznici s dozorem. Uvedl, že podle jeho přesvědčení soudy v trestním řízení vedeném proti jeho osobě nepostupovaly v souladu s obsahem čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, nerespektovaly zásady trestního řízení zakotvené v § 2 odst. 5 a 6 trestního řádu, což pak vedlo k zásahu do jeho práv. Poukázal na okolnosti, za nichž byla uzavřena kupní smlouva s prodávajícím Českým státem - Ministerstvem obrany ČR, na situaci, ve které se ocitl poté, co nezískal u banky úvěr, ačkoliv mu byl přislíben, na provedené důkazy a jejich hodnocení, jakož i na to, že nebyla soudy učiněna řada důkazů, kterých se domáhal. Při řádném zjištění skutkového stavu a dodržení principu materiální pravdy by k jeho odsouzení dojít nemohlo, poněvadž by mu vina prokázána nebyla.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu stížností napadených rozsudků a spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 42 T 16/2001 zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Vrchní soud v Praze přezkoumal rozsudek soudu I. stupně v souladu s § 254 tr. řádu, doplnil dokazování a poté opodstatněně shledal, že skutková zjištění učiněná soudem I. stupně, s výjimkou stanovení výše škody a zisku obžalovaného, byla správná. Ačkoliv šlo o snížení zjištěné způsobené škody (z částky 51.000.000,- Kč na částku nejméně 47.451.140,- Kč) a snížení zjištěného ponechaného zisku (z částky 21.934.480,- Kč na částku nejméně 21.152.140,- Kč), výrok o výši trestu byl k odvolání státní zástupkyně změněn v neprospěch stěžovatele důvodně. Trest byl obžalovanému zvýšen z doby trvání pěti let na šest let, když i odvolacím soudem vyčíslená výše škody obžalovaným způsobené je škodou velkého rozsahu, přičemž pro takové jednání § 250 odst. 4 tr. zákona stanoví trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do dvanácti let. Poněvadž odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, jakož i rozsudku soudu I. stupně (pokud jde o důvody uznání viny označeným trestným činem), jsou přiléhavá a vyčerpávající, lze na ně v dalším odkázat. Je třeba dodat, že dovolání stěžovatele, podané ve smyslu § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, bylo Nejvyšším soudem ve věci sp. zn. 3 Tdo 1233/2003 dne 5. listopadu 2003 odmítnuto, když soud neshledal nesprávné právní posouzení skutku či jiné nesprávné hmotně právní posouzení, na němž by rozhodnutí ve věci spočívalo - usnesení dovolacího soudu ústavní stížností napadeno nebylo.
Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně neopodstatněný odmítnut.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 5. srpna 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 150/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies