III. ÚS 144/04

10. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 144/04

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 10. srpna 2004 ve věci navrhovatele Ing. J.K. zastoupeného JUDr. K. R. advokátem o ústavní stížnosti na nečinnost Magistrátu města Brna, Odboru územního a stavebního řízení, Brno, Malinovského nám. 3, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel se s poukazem na nečinnost výše označeného orgánu veřejné moci domáhal rozhodnutí Ústavního soudu, kterým by bylo Magistrátu města Brna, Odboru územního a stavebního řízení, přikázáno ve věci konat, tj. zajistit v součinnosti s vedlejším účastníkem respektování usnesení Krajského soudu v Brně (č. j. 29 Ca 279/2003-75), zabývat se návrhy a stížnostmi stěžovatele obsaženými v korespondenci, tyto návrhy a stížnosti projednat meritorně a případně uložit stavebníkovi, aby ve stavbě prováděné podle stavebního povolení, jehož vykonatelnost byla odložena, nepokračoval, a to až do pravomocného rozhodnutí ve výše označených věcech, vedených u Krajského soudu v Brně.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem [§ 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu návrhu bylo zjištěno, že stěžovatel v ústavní stížnosti brojí proti nečinnosti orgánu veřejné moci a domáhá se výroku Ústavního soudu, jímž by byla tomuto orgánu uložena povinnost jeho návrhy a stížnostmi se zabývat.
Podle ustanovení § 79 odst. 1 soudního řádu správního ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat uložení povinnosti vydat rozhodnutí ve věci nebo osvědčení. S ohledem na uvedené, na znění § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jakož i na obsah čl. 87 Ústavy České republiky nutno konstatovat, že Ústavní soud k projednání výše citovaného návrhu stěžovatele není příslušným, když dle § 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 150/2002 Sb., o žalobě proti nečinnosti správního orgánu rozhodují soudy ve správním soudnictví (§ 81 odst. 1 soudního řádu správního).
Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 10. srpna 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 144/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies