I. ÚS 434/04

11. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 11. srpna 2004 soudcem zpravodajem, JUDr. Eliškou Wagnerovou, Ph.D. ve věci ústavní stížnosti stěžovatele S. M., proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2004 č. j. 3 Ads 19/2004-23,


t a k t o :


Ústavní stížnost se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Ústavní stížností, kterou Ústavní soud obdržel dne 16. 7. 2004 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí, neboť má za to, že jím došlo k zásahu do celé řady základních práv a svobod zaručených mu Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

Protože stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je právní zastoupení stěžovatele po celou dobu řízení před Ústavním soudem povinné, byl dopisem ze dne 22. 7. 2004 vyzván, aby ve lhůtě 14 dnů doručil Ústavnímu soudu osvědčení o zastoupení v podobě plné moci udělené advokátovi. Zároveň byl stěžovatel poučen, že pokud této výzvě nevyhoví, bude jeho podání odmítnuto podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Stěžovatel obdržel shora zmíněnou výzvu dne 27. 7. 2004. Rukou psaným podáním ze dne 28. 7. 2004, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 30. 7. 2004, jehož obsah je téměř neseznatelný, v podstatě stěžovatel oznámil, že výzvě Ústavního soudu nevyhoví. Lhůta k předložení osvědčení o právním zastoupení stěžovatele uplynula dnem 10. 8. 2004 a stěžovatel v ní skutečně své právní zastoupení předložením právní moci nedoložil.

Vzhledem k tomu, že v určené lhůtě stěžovatel vadu svého podání neodstranil, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jeho ústavní stížnost odmítl.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 11. srpna 2004

Eliška Wagnerová, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 434/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies