III. ÚS 327/04

12. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 327/04

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 12. srpna 2004 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila, ve věci navrhovatele S. b. d. zastoupeného JUDr. R. M., advokátem o ústavní stížnosti na průtahy řízení ve věci Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 19 Cm 310/96, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel v ústavní stížnosti, podané dne 21. května 2004, poukázal na průběh řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 19 Cm 310/96 s tím, že podle jeho přesvědčení je jmenovaný soud v předmětné věci nečinný. Uvedl, že před soudem I. stupně byla proti němu podána žaloba o částku 3.297.168,36 Kč s příslušenstvím již dne 7. března 1995, o té pak rozhodnuto až 15. března 2001, v odvolacím řízení u Vrchního soudu v Olomouci byl rozsudek dne 6. ledna 2004 zrušen a věc vrácena Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení a rozhodnutí. Poněvadž od té doby neobdržel usnesení, které mělo být vydáno, podal opakovaně stížnost na průtahy řízení k rukám předsedy krajského soudu, na kterou mu dne 13. dubna 2004 odpověděl, že stížnost neshledal důvodnou. Poněvadž považuje postup soudu za zásah do práv, která jsou zakotvena v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, navrhl, aby Ústavní soud vydal nález, v němž by uložil Krajskému soudu v Ostravě nepokračovat v průtazích ve věci sp. zn. 19 Cm 310/96 a neprodleně jednat.
Soudce Krajského soudu v Ostravě ve svém vyjádření ze dne 7. července 2004 poukázal na to, že žalobce, jehož žaloba byla doručena procesnímu soudu dne 15. března 1995, uhradil soudní poplatek z návrhu až 20. prosince 1995, v průběhu roku 1996 došlo k upřesnění sídla stěžovatele, po vydání platebního rozkazu byl podán odpor a po provedení řady důkazů, mj. i o přechodu předmětné uplatněné pohledávky, pak 19. března 2001 rozhodnuto. Uvedl, že po podání odvolání žalovaným byl soudní poplatek z odvolání uhrazen až 26. června 2001 a poté věc předložena odvolacímu soudu. Vrchní soud v Olomouci rozsudek dne 28. ledna 2004 zrušil a jeho rozhodnutí a předmětný spis soud I. stupně obdržel 23. března 2004, usnesení po doručení účastníkům nabylo právní moci 3. června 2004, dne 9. července 2004 soud nařídil jednání na 8. září 2004.
Z obsahu spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 19 Cm 310/96 zásah do práv, kterých se stěžovatel v ústavní stížnosti dovolává, zjištěn nebyl. V postupu soudu I. stupně, který obdržel dne 23. března 2004 zrušující usnesení odvolacího soudu ze dne 28. ledna 2004 (stěžovatel nesprávně uvádí jako den rozhodnutí 6. leden 2004) a který po jeho doručení účastníkům dne 9. července 2004 nařídil ve věci jednání na 8. září 2004, nebyly shledány průtahy v řízení a tedy ani zjištěno porušení základních práv a svobod stěžovatele, jež mělo spočívat v jiném zásahu soudu než je rozhodnutí [§ 82 odst. 3 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 12. srpna 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 327/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies