I. ÚS 452/04

25. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti J. K., t a k t o:

Ústavní stížnost se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :


Dne 26. 7. 2004 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele směřující - podle obsahu - proti usnesení Ústavního soudu, kterým byl odmítnut návrh stěžovatele z důvodu neodstranění vad jeho podání ve lhůtě k tomu určené. Stěžovatel nyní žádá Ústavní soud o "navrácení lhůty" k odstranění vad jeho návrhu a v podstatě se domáhá opětovného projednání předmětné věci.

Ústavní soud konstatuje, že jeho hlavním úkolem ve smyslu ustanovení čl. 83 Ústavy ČR je ochrana ústavnosti. Jako každý jiný státní orgán se ve své činnosti musí řídit principem, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon ( čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ). Podle ustanovení čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby. Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Ústavní soud podotýká, že řízení před ním je založeno na modelu koncentrovaného a specializovaného ústavního soudnictví, jedná se o řízení jednoinstanční a rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná. Ani Ústavnímu soudu (ani nikomu jinému) tedy nepřísluší o nich znovu jednat a rozhodnout. Ústavní soud zdůrazňuje, že institut "navrácení lhůty", o který jej stěžovatel žádá, nezná a z ustanovení § 82 odst. 3 zákona o Ústavním soudu (argumentum a contrario) mu ani nic jiného, než je stanoveno taxativním výčtem v tomto ustanovení, nepřísluší.

Poněvadž jde o návrh ve věci, v níž přípustnost není dána, Ústavní soud s ohledem na svoji ustálenou judikaturu (srov. Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení-svazek 6, Praha C.H.Beck 1997, str. 557, nález II. ÚS 148/96) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů ].


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. srpna 2004JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 452/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies