III. ÚS 393/04

26. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 393/04

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti ing. P. Ch. proti rozhodnutím Okresního soudu v Mělníce sp. zn. P 40/2003 ze dne 5. března 2003 a P 40/2003 ze dne 23. dubna 2003, Krajského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 167/2003 ze dne 5. května 2003 a 24 Co 263/2003 ze dne 3. července 2003 a Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 358/2004 ze dne 24. března 2004 a 30 Cdo 363/2004 ze dne 24. března 2004, t a k t o :
Návrh se odmítá.
O d ů v o d n ě n í
Ústavní soud obdržel dne 21. června 2004 podání stěžovatele, směřující proti shora označeným rozhodnutím obecných soudů, které však nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byl stěžovatel Ústavním soudem vyzván k odstranění formálních vad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a zároveň byl poučen mj. o obsahu ust. § 43 odst. 1 písm. a) cit zákona, podle něhož, neodstranění vad návrhu je důvodem jeho odmítnutí. Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručena dne 29. července 2004, přesto stěžovatel do dnešního dne formální vadu spočívající v nedostatku jeho zastoupení advokátem (§ 30 odst. 1 cit. zák) neodstranil. Navrhovatel tedy ve lhůtě mu určené vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona odmítl.
Vzhledem k tomu, že návrh byl odmítnut, nebylo možno rozhodnout ani o stěžovatelově žádosti, aby náklady jeho zastoupení nesl stát (§ 83 odst. 1 cit. zákona) ani o návrhu na odložení vykonatelnosti napadených rozhodnutí obecných soudů.
Pro úplnost třeba dodat, že žádosti stěžovatele ze dne 30. července 2004 o prodloužení lhůty k odstranění vad nebylo vyhověno, neboť stěžovatel byl Ústavním soudem již dříve v jiných jeho věcech u tohoto soudu vedených poučován o povinném zastoupení fyzických osob v řízení před Ústavním soudem (např. ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 679/02). Proto zákonná lhůta 60 dnů k podání ústavní stížnosti, prodloužená o lhůtu 15 dnů, v níž měl stěžovatel odstranit formální nedostatek jeho podání, měla být dostačující pro zajištění povinného zastoupení advokátem. Konečně pak k žádosti stěžovatele z téhož dne o upřesnění ústavní stížnosti, jejíž vady měl odstranit, třeba uvést, že k její identifikaci byl postačující údaj ve výzvě Ústavního soudu uvedený o tom, že podání stěžovatele bylo soudu doručeno dne 21. června 2004.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 26. srpna 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 393/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies