III. ÚS 467/04

02. 09. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 2. září 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem JUDr. Janem Musilem ve věci navrhovatele J. V. t a k t o:


Ústavní stížnost se o d m í t á.O d ů v o d n ě n í :


Ústavnímu soudu bylo dne 23. července 2004 doručeno podání navrhovatele ze dne 7. července 2004, z jehož obsahu lze vyrozumět, že stěžovatel nesouhlasí se skutečností, že rozsudkem Okresního soudu v Šumperku sp. zn. 5 T 2/2004 měli být zproštěni obžaloby J. a M. D. přičemž navrhovatel v trestním řízení vystupoval v postavení oznamovatele a poškozeného.

Protože toto podání nesplňovalo náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad, k čemuž mu byla stanovena 15 denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že nebylo zřejmé, jaké ústavně zaručené základní právo stěžovatele mělo být porušeno a jakým zásahem orgánu veřejné moci k němu došlo [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 12. srpna 2004. Konec výše uvedené lhůty připadl tedy na 27. srpna 2004.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. září 2004


JUDr. Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 9. 2004, sp. zn. III. ÚS 467/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies