I. ÚS 294/04

10. 09. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky K. G., t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :


Dne 18. 5. 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání K. G. (dále jen "stěžovatelka") označené jako "stížnost". Tímto podáním se stěžovatelka domáhala přezkoumání rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 5 To 240/2001, kterým byla uznána vinnou trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 trestního zákona a odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatelky nesplňovalo náležitosti podle § 30, § 31, § 34 odst. 2 a § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad jejího podání tak, aby splňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad jí byla stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva obsahovala poučení, že návrh ústavní stížnosti bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut, pokud stěžovatelka ve stanovené lhůtě neodstraní vytýkané vady. Tato výzva byla stěžovatelce doručena dne 22. 6. 2004. Na základě žádosti ze dne 1. 7. 2004 byla stěžovatelce stanovená třicetidenní lhůta prodloužena do 25. 8. 2004. Tento přípis byl stěžovatelce doručen dne 15. 7. 2004.

Ústavní soud zjišťuje, že soudcovská lhůta, určená k odstranění vad návrhu na zahájení řízení, marně uplynula dne 25. 8. 2004. Výzvou vytýkané vady návrhu na zahájení řízení nebyly odstraněny ani do dnešního dne, proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, usnesením návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 10. září 2004JUDr. František Duchoň, v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2004, sp. zn. I. ÚS 294/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies