Konf 3/2007 - 6 - Kompetenční spory: přezkum rozhodnutí o žádosti o udělení souhlasu s obsahem dobrovolné nabídky převzetí

01. 10. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Rozhodnutí Bankovní rady České národní banky, kterým byla zamítnuta žádost účastníka řízení o udělení souhlasu s obsahem dobrovolné nabídky převzetí podle § 183e odst. 7 obchodního zákoníku a kterým se zakazuje nabídka převzetí podle § 183e odst. 10 písm. a) a b) téhož zákona, není rozhodnutím správního orgánu v soukromoprávní věci ve smyslu § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) s. ř. s. O žalobě proti takovému rozhodnutí proto rozhoduje soud ve správním soudnictví.
Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Okresního soudu ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a Městským soudem v Praze, se sídlem v Praze 1, Hybernská 18, za další účasti žalobce Ing. R. O., zastoupeného JUDr. Ivanou Kohoutovou Valentovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Fričova 5/2500, a žalované České národní banky, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 28, o žalobě proti rozhodnutí bankovní rady České národní banky ze dne 11. května 2005, čj. 10/Ne0/5/2005/1, ve věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 19 C 150/2006,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku, pod sp. zn. 19 C 150/2006, o žalobě proti rozhodnutí bankovní rady České národní banky ze dne 11. května 2005, čj. 10/Ne0/5/2005/1, je soud ve správním soudnictví.

II. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. března 2006, čj. 11 Ca 199/2005 - 74, se zrušuje.

Odůvodnění :

Podáním doručeným zvláštnímu senátu dne 22. ledna 2007 se obrátil Okresní soud ve Frýdku-Místku s návrhem na zahájení řízení o kompetenčním sporu mezi ním a Městským soudem v Praze podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., ve věci žaloby Ing. R. O. proti rozhodnutí bankovní rady České národní banky ze dne 11. května 2005, čj. 10/Ne0/5/2005/1, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 19 C 150/2006.

Ze spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí významné skutečnosti:

Prezídium Komise pro cenné papíry rozhodnutím ze dne 11. května 2005, čj. 10/NeO/5/2005/1, potvrdilo (v upraveném znění) výrok rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 24. února 2005, čj. 45/N/4/2005/3, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o udělení souhlasu s obsahem dobrovolné nabídky převzetí podle § 183e odst. 7 obchodního zákoníku a podle § 183e odst. 10 písm. a) a b) obchodního zákoníku byla zakázána nabídka převzetí určená vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti JÄKL Karviná, a. s., IČ 47472781.

Proti rozhodnutí Prezídia Komise pro cenné papíry podal žalobce u Městského soudu v Praze dne 20. července 2005 žalobu. Usnesením ze dne 28. března 2006, čj. 11 Ca 199/2005 - 74, soud žalobu odmítl s odůvodněním, že správní orgán nerozhodoval podle jeho názoru o veřejném subjektivním právu žalobce, ale o jeho právu soukromém. Fakticky šlo o právo žalobce na účast v obchodní společnosti a v konečném důsledku tak o jeho vlastnická práva. Současně žalobce poučil, že kromě kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu může podat žalobu u příslušného okresního soudu ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení.

Ke dni nabytí účinnosti zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, tj. k. 1. dubnu 2006, se stala podle článku III., bodu 8 tohoto zákona, účastníkem řízení namísto Komise pro cenné papíry Česká národní banka (dále jen „ČNB“). Žalobce podal dne 3. května 2006 u Okresního soudu ve Frýdku- Místku žalobu podle § 244 a násl. o. s. ř., a žádal, aby soud správní rozhodnutí vydané bankovní radou ČNB, čj. 10/NeO/5/2005/1, ze dne 11. května 2005, nahradil v celém rozsahu tak, že „Rozhodnutí České národní banky čj. 45/N/4/20055/3 ze dne 24. 2. 2005 se zrušuje“.

Okresní soud ve Frýdku–Místku poté podal zvláštnímu senátu výše uvedený návrh s tím, že popírá svou pravomoc vydat v této věci rozhodnutí. Uvedl, že podle jeho názoru (stejně tak i názoru obou účastníků) jde v předmětném případě o rozhodnutí správního orgánu, regulující veřejnoprávní ochranu akcionářů. Nedotýká se přímo obchodních závazkových vztahů (a tedy soukromého práva žalobce). Jde o rozhodnutí vydané v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, kterému bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, když za to lze považovat i veřejnoprávní regulaci a kontrolu kapitálového trhu uvedeným způsobem (prostřednictvím případné možnosti zákazu dobrovolné nabídky převzetí v případě, že by tato nabídka mohla vést k jinému cíli, než k ovládnutí cílové společnosti a naopak by vedla např. ke zvýšení ceny či snížení ceny za cenné papíry z nabídek povinného převzetí). Z těchto důvodů okresní soud navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušný k přezkoumání správního rozhodnutí v předmětné věci je Městský soud v Praze (specializovaný senát ve správním soudnictví) a současně zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. března 2006, čj. 11 Ca 199/2005 - 74.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi obecným soudem a soudem ve správním soudnictví se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Nárok žalobce vznikl za účinnosti ustanovení § 183e odst. 7 a § 183e odst. 10 obchodního zákoníku. Dne 1. dubna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 104/2008 Sb. o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), který v části druhé, nazvané „Změna obchodního zákoníku“, § 65 bod 2., zrušil mimo jiné ustanovení § 183e obchodního zákoníku. Při rozhodování tohoto kompetenčního sporu přihlédl zvláštní senát k části první, Hlavy X, nazvané „Přechodná ustanovení“, § 64 odst. 1 věta první téhož zákona a posoudil věc podle dosavadní právní úpravy.

Podle § 183e odst. 7 věta první obch. zák. lze nabídku převzetí týkající se kótovaných cenných papírů uveřejnit jen se souhlasem ČNB.

Podle ustanovení § 183e odst. 8 písm. a) může ČNB do osmi pracovních dnů od předložení nabídky převzetí uložit navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě změnil a) navrhovanou cenu nebo směnný poměr akcií s ohledem na obvykle používaná objektivníkritéria ocenění a zvláštnosti cílové společnosti, b) minimální počet účastnických cenných papírů, jehož dosažení je podmínkou uzavření smlouvy podle § 183a odst. 3, nebo c) druh a počet cenných papírů nabízených ke směně. Podle odstavce 10 téhož ustanovení může ČNB nabídku převzetí zakázat a) ve lhůtě uvedené v odstavci 8, je-li v rozporu s právními předpisy, nebo b) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro její změnu podle odstavce 8 anebo provedená změna neodpovídá změně uložené.

Zvláštní senát uvádí, že ČNB je ve smyslu § 1 zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Podle § 44 odst. 1 písm.b) téhož zákona ČNB vykonává dohled nad obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, ve spojení s § 3 písm. a) zákona č. 15/1998 Sb. Ze zákonného vymezení věcné působnosti ČNB (zejména citovaného § 3 zákona č. 15/1998 Sb.) je zřejmé, že ČNB představuje odborný orgán v dané oblasti.

Z dikce výše citovaného ustanovení § 183e odst. 8 písm. b) obchodního zákoníku vyplývá, že ČNB je oprávněna autoritativně rozhodnout o povinnosti změnit minimální počet účastnických cenných papírů, jehož dosažení je podmínkou uzavření smlouvy podle § 183a odst. 3 obchodního zákoníku. Hlavním smyslem je tak zabránit zneužití důvěrných informací a spekulacím s cenami účastnických cenných papírů na veřejných trzích v souvislosti s nabídkou převzetí. Jde o rozhodnutí vydané v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, regulujícím veřejnoprávní ochranu akcionářů na kapitálovém trhu. Institucionální záruku vyloučení libovůle v těchto případech představuje především soudní přezkum příslušných správních rozhodnutí, vykonávaný ve správním soudnictví (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. ledna 2004, čj. 6 A 87/2002 - 72). Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci přísluší soudu ve správním soudnictví.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoli podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci.

Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. března 2006, čj. 11 Ca 199/2005 - 74, které výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále tedy bude Městský soud v Praze jako soud ve správním řízení, pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. října 2008

JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 10. 2008, sp. zn. Konf 3/2007 - 6, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies