26 Cdo 5120/2014

24. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně městské části Praha 9, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 14/324, zastoupené JUDr. Tomášem Rybářem, Ph. D., advokátem se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Václavské náměstí 1601/47, proti žalované J. S., zastoupené Mgr. Kristianou Urbánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Panská 895/6, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 99 C 161/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2014, č. j. 30 Co 219/2014-105, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.178,- Kč k rukám JUDr. Tomáše Rybáře, Ph. D., advokáta se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Václavské náměstí 1601/47, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
Odůvodnění:Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované (dovolatelky) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2014, č. j. 30 Co 219/2014-105 (k němuž se žalobkyně prostřednictvím svého advokáta písemně vyjádřila), odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII. zákona č. 293/2013 Sb./ – dále opět jen „o. s. ř.“). V dovolání totiž neuplatnila (způsobilý) dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 1 a 3 o. s. ř. (byť formálně nesprávným právním posouzením věci rovněž argumentovala) a tuto vadu (nedostatek vymezení /způsobilého/ dovolacího důvodu), pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranila (§ 241b odst. 3 o. s. ř.). Prakticky jedinou dovolací námitkou, že vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu měl být jí (a původně druhému žalovanému) ustanoven opatrovník podle § 29 odst. 3 o. s. ř., ve skutečnosti uplatnila nezpůsobilý důvod v podobě vady řízení (srov. např. v dovolání zmíněné rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 22 Cdo 3703/2008). V konečném důsledku – s přihlédnutím k obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) a k povaze uplatněných dovolacích námitek – však zpochybnila postup soudu prvního stupně (jakož i soudu odvolacího), který žalobu projednal a o ní rozhodl v její nepřítomnosti. Její dovolací námitky by proto z obsahového hlediska mohly být podřaditelné rovněž pod tzv. zmatečnostní vadu ve smyslu § 229 odst. 3 o. s. ř., neboť uvedeným postupem (šlo-li by o postup nesprávný) jí mohla být odňata možnost jednat před soudem. K vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, dovolací soud přihlíží (a to i z úřední povinnosti) jen tehdy, je-li dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.); samy o sobě však takovéto vady, i kdyby byly dány, přípustnost dovolání (podle § 237 o. s. ř.) nezakládají. Vady podle § 229 odst. 3 o. s. ř. jsou pak právně významné pouze z hlediska žaloby pro zmatečnost (§ 229 a násl. o. s. ř.).

Dovolací soud nepřehlédl sdělení dovolatelky, že dovolání podává „i do výroku II.“ napadeného rozsudku, tj. jakoby i proti jeho nákladovému výroku. Zastává však – s přihlédnutím k obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) – názor, že proti nákladovému výroku napadeného rozsudku dovolání ve skutečnosti nesměřuje. Navíc ve vztahu k uvedenému výroku schází v dovolání vylíčení, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Kromě toho však nelze ani opomenout, že tímto výrokem odvolací soud nerozhodl o peněžitém plnění převyšujícím 50.000,- Kč (odvolací soud nepřiznal žádné z účastnic právo na náhradu nákladů odvolacího řízení), takže přípustnost dovolání proti němu nelze opřít o ustanovení § 237 o. s. ř., neboť to vylučuje ustanovení § 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. (k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod č. 80 v sešitě č. 8 z roku 2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).V Brně dne 24. února 2015
JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 26 Cdo 5120/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.5120.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies