11 Tcu 187/2014

25. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 25. února 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky, obv. J. H., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :


Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení J. H., rozsudkem Obvodního soudu Hof ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. 7 Ls 25 Js 10575/13, kterým byl uznán vinným ze spáchání krádeže vloupáním do obydlí ve dvou případech v souběhu s pokusem o trestný čin krádeže vloupáním do obydlí podle § 242 I, § 244 I č. 3, II, § 22, § 23, § 53 německého tr. zákoníku, za který mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 6 (šest) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.



O d ů v o d n ě n í :



Rozsudkem Obvodního soudu Hof ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. 7 Ls 25 Js 10575/13, který nabyl právní moci dne 13. 11. 2013, byl J. H. uznán vinným ze spáchání výše uvedených trestných činů a následně byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění Obvodního soudu Hof bylo zjištěno, že:
1. ods. H. se v blíže nezjištěnou dobu dne 31. 7. 2012 mezi 10,00 hod. a 12,30 hod. vloupal do obytného domu poškozených L. a G. F. v A., B., M., a to tak, že vyhákl vyklopené sklepní okénko a skrze něj se dostal do sklepa a do obytného domu. Zde z dětského pokoje odcizil notebook zn. Toshiba v hodnotě 699,- EUR a poté ze sklepa kovovou kasičku, v níž se nacházelo nejméně 1.000,- EUR v hotovosti, s úmyslem si tyto věci ponechat. Škoda způsobená odcizením činí nejméně 1.699,- EUR a škoda na majetku pak dalších nejméně 100,- EUR.
2. V blíže nezjištěnou dobu dne 5. 1. 2013 mezi 00,15 hod a 7,15 hod. ods. H. násilím odstranil mřížku se síťovinou ze sklepního okna obytného domu poškozeného V. K. v B. S., část W., N. S., aby se dostal sklepem do obytného domu, v úmyslu poohlédnout se v tomto domě po případné kořisti. Nakonec se mu však nepodařilo do domu vniknout. Způsobená škoda na majetku činí 72,00 EUR.
3. V blíže nezjištěnou dobu dne 5. 1. 2013 mezi 3,30 hod. a 4,00 hod. se ods. H. vloupal do obytného domu poškozených E. F. a H. P. v B. S., část W., N. P. S. tak, že rozbil sklepní okno a vstoupil do sklepa, skrze který se dostal do obytné části domu. Následně v domě prohledal každý pokoj a odcizil odsud dvě peněženky s hotovostí nejméně 250,- EUR spolu s kartou EC, řidičským průkazem - tyto věci odcizil s úmyslem si je ponechat. Škoda způsobená odcizením věcí činí nejméně 300,- EUR a škoda na majetku pak dalších nejméně 200,- EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-524/2014-MOT-T/8 ze dne 9. 12. 2014 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 15. 12. 2014.

Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený J. H. je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Závažnost této trestné činnosti spočívá v tom, že obviněný se v poměrně krátkém časovém období opakovaně dopustil krádeží vloupáním do obytných domů, přičemž touto trestnou činností způsobil škodu na odcizených věcí v celkové výši cca 2.000,- EUR a škody na poškozeném majetku obytných domů dosáhla celkové výše 370,- EUR. Tomu odpovídá druh a výměra uloženého trestu odnětí svobody, která odpovídá české právní úpravě.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. J. H. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.



V Brně dne 25. února 2015



Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman




Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 11 Tcu 187/2014, ECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.187.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies