11 Tcu 186/2014

17. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 17. února 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :


Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky R. K. , rozsudkem Zemského soudu Amberg, Spolková republika Německo, ze dne 21. 5. 2013, sp. zn. 12 KLs 106 Js 8328/12, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í :


Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Amberg byl R. K. uznán vinným trestným činem nedovoleného dovozu omamných prostředků v nikoli nepatrném množství ve dvou případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti let a šesti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Amberg tím, že:
1. Dne 2. 8. 2012 v časných ranních hodinách mu N. G. u čerpací stanice v R. předal zásilku obsahující 483,84 g heroinu a 492,64 g přípravku příměsí, heroin byl průměrné kvality a obsahoval 24,6 % účinné látky heroinhydrochloridu. Odsouzený převezl tuto zásilku svým osobním vozem zn. Volvo s českou r. z. ..... z R. přes hranice do N. až do D. Tam ji dne 2. 8. 2012 kolem 5.30 hodin předal znovu N. G. Odsouzený byl srozuměn s tím, že se v zásilce nachází omamná a psychotropní látka, avšak domníval se, že se jedná o cannabis, přičemž mu bylo známo, že jde o velké množství.
2. Dne 30. 8. 2012 kolem 1.45 hodin mu N. G. u čerpací stanice v R. předal zásilku obsahující 488 g heroinové směsi s obsahem účinné látky 48,9 % heroinhydrochloridu. Odsouzený převezl tuto zásilku shora uvedeným osobním vozem do N., kde se vydal nejprve k restauraci McDonalds v ulici F. v A. Protože se tam přebírající osoba nedostavila, sjednal telefonicky nové místo předání. Vydal se pak k motorestu Steigerwald na spolkové dálnici ... . Tam předal kolem 8.30 hodin zásilku odděleně stíhanému Z. Y. Odsouzený byl opět srozuměn s tím, že se v zásilce nachází omamná a psychotropní látka, avšak domníval se, že se jedná o cannabis, přičemž mu bylo známo, že jde o velké množství.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o množství látky, dopustil se trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 17. února 2015Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2015, sp. zn. 11 Tcu 186/2014, ECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.186.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies