21 Nd 435/2014

19. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 105 odst. 2
  • ZŘS - § 289 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka ve věci návrhu složitele JUDr. Z. Z., advokáta se sídlem v Břeclavi, nám. T. G. Masaryka 38/10, jako správce konkursní podstaty úpadce Zemědělské obchodní společnosti družstvo Mikulov, se sídlem Nádražní 29, 692 01 Mikulov, IČO 00134341, na přijetí peněžité částky ve výši 107,70 Kč do soudní úschovy ve prospěch příjemce Continental Matador Rubber, s. r. o. se sídlem v Púchově, Terézie Vansovej č. 1054, Slovenská republika, IČO 36709557, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 Sd 404/2014, o určení místní příslušnosti, takto:


Určuje se, že věc dosud vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 Sd 404/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:


Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 14. 11. 2014 předložil shora označenou věc Nejvyššímu soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, nelze zjistit.

V projednávané věci se návrhem ze dne 6. 1. 2014 složitel, správce konkursní podstaty úpadce Zemědělské obchodní družstvo Mikulov (dále jen „úpadce“), u Okresního soudu v Břeclavi domáhá vydání usnesení, kterým by bylo rozhodnuto o přijetí finanční částky ve výši 113.324,76 Kč, představující výtěžek zpeněžení podstaty úpadce, do soudní úschovy pro příjemce označené v doplnění návrhu ze dne 10. 6. 2014 s tím, že usnesení o rozvrhu výtěžku zpeněžení podstaty ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. 37 K 59/2000, nabylo právní moci dne 22. 6. 2013. Uvedl, že do 22. 5. 2013 mu věřitelé měli sdělit čísla bankovních spojení k provedení platby, všichni tak ovšem neučinili a dostali se do prodlení. S ohledem na to, že „v některých případech jsou pochybnosti o tom, kdo je věřitelem (dědictví, zánik věřitele), nezbývá než zvolit postup soudní úschovy ve smyslu ust. § 568 občanského zákoníku ve spojení s ust. § 185a a násl. občanského soudního řádu“.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 17. 6. 2014, č. j. 41 Nc 801/2014 - 20, vyloučil k samostatnému řízení úschovu peněžních prostředků „pro každého ze jmenovaných příjemců pod č. 2 - 613 seznamu věřitelů bodu II. návrhu ze dne 6. 1. 2014 ve spojení s doplněním návrhu ze dne 10. 6. 2014“.

Usnesením ze dne 14. 11. 2014, č. j. 41 Sd 404/2014 - 13, vyslovil Okresní soud v Břeclavi svoji místní nepříslušnost s tím, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Okresní soud s ohledem na zjištění, že příjemce nemá na území ČR sídlo, dospěl s odkazem na ustanovení § 1954 a § 1955 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, k závěru, že i když nelze místní příslušnost českého soudu určit podle ustanovení § 289 odst. 1 zákona č. 289/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, proto, že místo splnění závazku se nachází mimo území ČR, je k řízení o úschově dána pravomoc českých soudů.

Podle ustanovení § 289 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), je pro řízení o úschovách příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění; jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je pro řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

V dané věci Nejvyšší soud České republiky, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u kterého byl návrh na přijetí peněz do úschovy podán a v jehož obvodu má sídlo správce konkursní podstaty úpadce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. února 2015


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 21 Nd 435/2014, ECLI:CZ:NS:2015:21.ND.435.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies